Statut Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

977 0

§ 7

 1. Do zadań Powiatowego Ośrodek Doskonalenia nauczycieli należą zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
 2. Zadania realizowane są  w szczególności przez:
  1. prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  2. udzielanie konsultacji;
  3. prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.
 3. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
  1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  2. doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
  3. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  4. podejmowaniu działań innowacyjnych.
 1. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
  1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
  2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych
  3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli.
 1. Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy
   z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz   
      organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

§ 8

 1.  Do zadań Biblioteki Pedagogicznej należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

  1.  literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
  2.  publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  3.  literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
  4.  piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  5.  programy nauczania i podręczniki szkolne,
  6.  materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu

  2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

  3)  inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

  4) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i  zarządzania biblioteką;

  5) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Rozdział 3

Organizacja pracy Powiatowego Centrum

§ 8

 1. Korzystanie z usług Powiatowego Centrum jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Powiatowe Centrum działa w ciągu całego roku jako placówka,  w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 3. Ustalenie przerw w pracy Powiatowego Centrum i w okresie letnim następuje w porozumieniu dyrektora z organem prowadzącym.
 4. Dzienny czas pracy Powiatowego Centrum ustala dyrektor  za zgodą organu prowadzącego.

§ 9

 1. Powiatowe Centrum udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Powiatowego Centrum.
 2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 10

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej opinie wydaje się zgodnie z zapisami ustępu od 2 do 6 niniejszego Statutu.
 2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
 3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzupełniającą, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia-także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 5. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce   zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy,  do której uczeń uczęszcza;

5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

8) podpis dyrektora poradni.

 1. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
 2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ