Statut Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

923 0

 PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.  z 2009r. Nr 200 poz.1537 ).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2003r.Nr 89, poz. 824) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003r. Nr  89, poz. 825).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz.1488).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 228 poz. 1487).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 września 2008r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U.  z 2008 Nr.173.poz. 1072).

Rozdział I
Postanowienia ogólne
    § 1

 1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa
  Edukacyjnego w Dzierżoniowie zwanego dalej w skrócie  Powiatowym Centrum jest placówką oświatowo – wychowawczą w skład którego wchodzą:
  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie wraz ze swoją Filią w Bielawie zwana dalej w skrócie Poradnią i Filią Poradni.
  2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Dzierżoniowie
  3. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Dzierżoniowie.
 2. Placówki wchodzące w skład Powiatowego Centrum zachowują  odrębność merytoryczną.
 3. Powiatowe Centrum jest publiczną placówką oświatową stanowiącą jednostkę organizacyjną powiatu działającą w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową określoną odrębnymi przepisami.
 4. Organem prowadzącym Powiatowe Centrum jest Powiat Dzierżoniowski.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 2

 1. Siedzibą Powiatowego Centrum jest budynek w Dzierżoniowie przy  ul. Parkowej 2.
 2. Poradnia posiada Filię. Siedzibą Filii w Bielawie jest budynek przy  ul. Wolności 22-24.
 3. Powiatowym  Centrum kieruje dyrektor na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty.
 4. W Powiatowym Centrum może być utworzone stanowisko wicedyrektora na zasadach określonych  ustawą  o systemie oświaty.

 

§ 3


Obszarem działania Powiatowego Centrum jest Powiat Dzierżoniowski.

§ 4

Powiatowe  Centrum realizuje zadania:

 1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 2. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
 3. Biblioteki Pedagogicznej.

Rozdział II

Cele i zadania Powiatowego Centrum

§ 5

 

 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom  i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej  związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
 2. Celem PODN i Biblioteki Pedagogicznej jest programowanie i realizowanie działań skierowanych na udzielenie wszechstronnej pomocy wychowawcom, nauczycielom i kadrze kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Zadania Powiatowego Centrum

§ 6

1.    Do zadań Poradni należą w szczególności:

 1)   diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
            i  zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

  1. predyspozycji i uzdolnień,
  2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  3. specyficznych trudności w uczeniu się;

 2)   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
           i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

  1. szczególnie uzdolnionych,
  2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem  społecznym,
  3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  4. z zaburzeniami komunikacji językowej,
  5. z chorobami przewlekłymi;

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ