Statut Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

924 0

§ 11

 1. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespoły Orzekające są organizowane i działają na podstawie opracowanego Regulaminu.

§ 12

 1. Szczegółową organizację działania Powiatowego Centrum w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Powiatowego Centrum opracowany przez dyrektora,
  z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Powiatowego Centrum- w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Powiatowe Centrum w terminie do dnia 25 maja danego roku.
 1. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Powiatowego Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Rozdział 4

Organy Powiatowego Centrum.

§ 13

 1. Organami są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna Poradni i Biblioteki Pedagogicznej

3) w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie tworzy się Rady Pedagogicznej

§ 14

Dyrektor Powiatowego Centrum.

 1. Dyrektor kieruje pracą Powiatowego Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 3. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny i przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż
  2 razy w roku wniosku z prowadzonego nadzoru.
 5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 7. Dyrektor powołuje kierownika Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  i Biblioteki  
 8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 15

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku
  szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu roku szkolnego oraz przynajmniej dwie rady szkoleniowe.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
  zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 7. Dyrektor Powiatowego Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Powiatowego Centrum.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1)zatwierdzanie planów pracy Powiatowego Centrum,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy Powiatowego Centrum, w tym tygodniowy harmonogram pracy,
  2)  projekt planu finansowego,
  3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród innych
       wyróżnień,
  4)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
       w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
 10. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu poradni albo jego zmian.
 11. Dyrektor PCPPPiDE wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 13. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.
 14. Zebrania Rady są protokołowane.
 15. Pracownicy pedagogiczni Powiatowego Centrum są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.

§ 16

Zasady współdziałania organów

 1. Każdy organ Powiatowego Centrum ma możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych w ustawie
  o systemie oświaty i niniejszym Statucie.
 2. W sytuacjach spornych poszczególne jej organy współpracują ze sobą poszukując
  w drodze mediacji najlepszych rozwiązań. Jeżeli w drodze wzajemnych negocjacji organy nie dojdą do porozumienia, wówczas w sporach istotnych występują o pomoc do instytucji właściwych ze względu na rodzaj sprawy.
 3. Organy placówki zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą
  w szczególności poprzez:
  1. umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,
  2. współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
  3. czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz
   w wewnętrznym samokształceniu,
  4. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki,
  5. podejmowanie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga spory dotyczące m.in. oceny pracy, oceny dorobku.
 5. Organ prowadzący placówkę rozstrzyga spory dotyczące m.in. przydziału obowiązków, odwołania od kar porządkowych: pracowników pedagogicznych, administracyjnych
  i obsługowych oraz odwołania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ