Statut Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

986 0

§17

Pracownicy Powiatowego Centrum

 1. Powiatowe Centrum zatrudnia:
  1. Pracowników pedagogicznych:
   1. pedagog
   2. psycholog
   3. logopeda
   4. doradca zawodu
   5. bibliotekarz
   6. doradca metodyczny
   7. inni specjaliści w zależności od potrzeb (lekarz)
  2. Pracowników niepedagogicznych:
   1. administracyjno – biurowych
   2. obsługi
 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami określają odrębne przepisy.
 2. Zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor Powiatowego Centrum na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 18

Zakres zadań pracowników pedagogicznych

 1. Pedagog:
  1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży,
  2. opracowanie wyników badań diagnostycznych w formie opinii,
  3. przygotowywanie dokumentacji na Zespół Orzekający,
  4. prowadzenie różnego rodzaju form terapii pedagogicznej zgodnie z potrzebami
   i możliwościami placówki,
  5. prowadzenie doradztwa i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  6. w uzasadnionych przypadkach odwiedzanie placówek oświatowych w sprawie badanych dzieci,
  7. udział w różnych formach szkoleń, konsultacji i narad,
  8. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej,
  9. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej,
  10. współpraca z placówkami i instytucjami na terenie działania Powiatowego Centrum pracującymi na rzecz dziecka,
  11. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

 1. Psycholog :
  1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży,
  2. opracowanie wyników badań diagnostycznych w formie opinii,
  3. przygotowywanie dokumentacji na Zespół Orzekający,
  4. prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej zgodnie z potrzebami
    i możliwościami placówki,
  5. prowadzenie doradztwa i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  6. w uzasadnionych przypadkach odwiedzanie placówek oświatowych w sprawie badanych dzieci,
  7. udział w różnych formach szkoleń, konsultacji i narad,
  8. popularyzowanie wiedzy psychologicznej,
  9. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej,
  10. współpraca z placówkami i instytucjami na terenie działania Powiatowego Centrum pracującymi na rzecz dziecka,
  11. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.
 1. Logopeda:
  1. prowadzenie badań logopedycznych, w tym przesiewowych,
  2. prowadzenie komputerowych badań przesiewowych słuchu,
  3. prowadzenie komputerowych badań przesiewowych wzroku,
  4. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,
  5. współpraca z rodzicami i nauczycielami zmierzająca w kierunku eliminowania wad wymowy,
  6. popularyzowanie wiedzy logopedycznej wśród rodziców i nauczycieli,
  7. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.
 1. Doradca zawodu:
  1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży w zakresie orientacji
   i doradztwa zawodowego,
  2. prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego,
  3. systematyczne gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
  4. udzielanie konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom,
  5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  6. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.
 1. Doradca metodyczny:
  1. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych
   i informacji pedagogicznej,
  2. wspieranie działań nauczycieli związanych z ich rozwojem i awansem zawodowym,
  3. udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
  4. otaczanie opieką nauczycieli, szczególnie tych rozpoczynających pracę,
  5. organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami,
  6. programowanie i pomoc we wdrażaniu nowych programów, metod, form pracy,
  7. wspieranie nowatorstwa i innowacyjności pedagogicznej,
  8. rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  9. nawiązanie współpracy z instytucjami doskonalącymi, szkoleniowymi, uczelniami wyższymi w celu opracowania propozycji szkoleń dla nauczycieli,
  10. organizowanie różnych form doskonalenia (obejmujące zagadnienia dotyczące wszystkich etapów kształcenia),
  11. uczestniczenie w podnoszeniu własnych kwalifikacji zawodowych,
  12. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.
 1. Bibliotekarz:
  1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, zgodnie z ustalonymi zasadami, profilem księgozbioru i przyjętym kierunkiem gromadzenia,
  2. ewidencja zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
  3. formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami bibliotecznymi i bibliograficznymi,
  4. tworzenie komputerowych baz danych,
  5. prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego zbiorów,
  6. prowadzenie międzybibliotecznych wypożyczeń,
  7. przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem zbiorów bibliotecznych,
  8. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poza bibliotekę, zgodnie
   z obowiązującym regulaminem biblioteki,
  9. prowadzenie ewidencji udostępnionych zbiorów,
  10. prowadzenie kartotek zagadnieniowych ,
  11. udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
  12. działalność promocyjna biblioteki;
  13. udzielanie pomocy metodycznej nauczycielom bibliotekarzom z bibliotek szkolnych,
  14. współdziałanie ze szkołami wyższymi, z zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i bibliotekarzy,
  15. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

§ 19

Zakres zadań pracowników niepedagogicznych

 1. Zakres zadań pracowników administracyjno – biurowych i obsługi:
  1. zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej
  2. szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor Powiatowego Centrum dostosowując go do potrzeb i możliwości placówki.

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ