ORZECZNICTWO

1146 0

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743).

 

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w  przedszkolu lub  szkole musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i  opinia  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka  wydawane są dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli na pisemny wniosek rodzica.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – wydane przez powiatowy  zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie jest dokumentem określającym konieczność specjalnej organizacji i metod pracy w szkole, a tym samym konieczność wydania Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Decyzję o wydaniu orzeczenia podejmuje Zespół Orzekający działający w tutejszej  Poradni;
 • O posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawcę zawiadamiany jest w momencie składania wniosku o wydanie orzeczenie;
 • Wnioskodawca ma prawo wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko;
 • Orzeczenie/ opinię otrzymuje wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Rodzaje wydawanych orzeczeń:

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  dla dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  dla dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  dla dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Wymagane dokumenty

 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (przeprowadzona w Poradni lub w innej placówce)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne opinie, zaświadczenia od specjalistów,   (np. terapeuty,  psychologa, pedagoga, logopedy) – o ile dziecko do tej pory korzystało z pomocy specjalistów poza Poradnią
 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  dla dziecka/ucznia  niesłyszącego lub  słabosłyszącego

Wymagane dokumenty

 • Aktualne badanie słuchu  audiogram z opisem lekarza specjalisty  lub aktualne zaświadczenie lekarza
  laryngologa/otolaryngologa  z diagnozą potwierdzającą  słabosłyszenie  lub niesłyszenie
  (druk lekarza specjalisty)
 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (przeprowadzona w tut. Poradni lub
  w innej placówce)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia
  z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne opinie, zaświadczenia od specjalistów  (np. terapeuty,  psychologa, pedagoga, logopedy) – o ile dziecko do tej pory korzystało z pomocy specjalistów poza Poradnią

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  dla dziecka/ucznia  słabowidzącego lub niewidzącego

Wymagane dokumenty

 • Aktualne zaświadczenie lekarza okulisty   (obowiązuje druk Poradni)
  [pobierz]
 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (diagnoza przeprowadzona w Poradni lub  w innej placówce np. niepublicznej poradni, w szkole itp.)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne opinie, zaświadczenia od specjalistów,   (np. terapeuty,  psychologa, pedagoga, logopedy) – o ile dziecko do tej pory korzystało z pomocy specjalistów poza Poradnią
 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  dla  dziecka/ ucznia niepełnosprawnego ruchowo,

Wymagane dokumenty

 • Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty neurologa lub ortopedy z diagnozą niepełnosprawności ruchowej
  [pobierz]
 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (diagnoza przeprowadzona w Poradni  w  innej placówce)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne opinie, zaświadczenia od specjalistów,   (np. terapeuty,  psychologa, pedagoga, logopedy) – o ile dziecko do tej pory korzystało z pomocy specjalistów poza Poradnią
 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  dla  dziecka/ucznia   z afazją

Wymagane dokumenty

 • Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty neurologa  z diagnozą afazji
  [pobierz]
 • Aktualne badanie słuchu  wykluczające występowanie wady słuchu
 • Aktualna diagnoza neurologopedy  w sprawie afazji
 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ( przeprowadzona w Poradni lub  w innej placówce)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne opinie, zaświadczenia od specjalistów,   (np. terapeuty,  psychologa, pedagoga, logopedy) – o ile dziecko do tej pory korzystało z pomocy specjalistów poza Poradnią (opcjonalnie)
 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  dla dziecka/ucznia  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Wymagane dokumenty

 • Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty psychiatry z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera
  [pobierz]
 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (diagnoza przeprowadzona w Poradni lub    w innej placówce)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne opinie, zaświadczenia od specjalistów,   (np. terapeuty,  psychologa, pedagoga, logopedy) – o ile dziecko do tej pory korzystało z pomocy specjalistów poza Poradnią
 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  dla  ucznia  zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie

Wymagane dokumenty

 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (diagnoza przeprowadzona w Poradni lub poza nią  w innej placówce)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne diagnozy medyczne,  opinie, zaświadczenia, obserwacje   potwierdzające trudności i problemy w funkcjonowaniu ucznia
 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

dzieciom/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

Wymagane dokumenty

 • Aktualna diagnoza psychologiczna   (diagnoza przeprowadzona w Poradni lub  w innej placówce np. niepublicznej poradni,  w szkole itp.)
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Zaświadczenie lekarskie   
  [pobierz]
 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie lekarskie
  [pobierz]
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca prowadzone specjalistyczne leczenie
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]

 

Uwaga:

zaświadczenie lekarskie na druku Poradni, które  musi zawierać następujące informacje:

  • –  diagnozę (choroby głównej i współwystępujących  chorób),
  • – określenie czy stan dziecka UNIEMOŻLIWIA czy ZNACZNIE UTRUDNIA uczęszczanie do
   przedszkola
  • –  określenie czasu  — okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny,
  • –  rozpoznanie choroby  z oznaczeniem ICD,
  • –  inne istotne informacje dla organizacji procesu nauczania indywidualnego.

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
  dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie lekarskie    
  [pobierz]
 • Dokumentacja   medyczna potwierdzająca prowadzone specjalistyczne  leczenie
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Wniosek rodziców/ prawnych opiekunów
  [pobierz]

Uwaga:                                                         

zaświadczenie lekarskie na druku Poradni, które  musi zawierać następujące informacje:

  • –  diagnozę (choroby głównej i współwystępujących  chorób),
  • – określenie czy stan dziecka UNIEMOŻLIWIA czy ZNACZNIE UTRUDNIA uczęszczanie do
   szkoły
  • –  okres na jaki przewidziane jest nauczanie indywidualne  — nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż
   jeden rok szkolny,
  • –  rozpoznanie choroby  z oznaczeniem ICD,
  • –  inne istotne informacje dla organizacji procesu nauczania indywidualnego,
  • w przypadku ucznia objętego z praktykami zawodowymi w szkole ponadpodstawowej
   dodatkowa informacja lekarza medycyny pracy
   .

 • OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
  ze względu na wykrytą niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty

 • Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna  (diagnoza przeprowadzona w Poradni lub w innej placówce)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
  [pobierz]
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Inne aktualne diagnozy medyczne,  opinie, zaświadczenia, obserwacje   potwierdzające trudności i problemy w funkcjonowaniu ucznia
 • Wniosek rodziców/ prawnych opiekunów
  [pobierz]
Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ