Statut Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

987 0

Rozdział  VI

§ 20

Dokumentacja  Powiatowego Centrum

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi:

 

  1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,
  2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,
  3. dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
  4. karty indywidualne przyjętych osób,
  5. dzienniki pracy indywidualnej,
  6. dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona także
   w formie elektronicznej,
  7. prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
   1. zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
   2. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych,
   3. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
   4. rejestrowania historii zmian i ich autorów.
 1. Wgląd do dokumentacji Powiatowego Centrum mają upoważnieni pracownicy organu nadzorującego i prowadzącego oraz inne osoby określone w odrębnych przepisach.
 2. W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku ( w związku ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka) dyrektor Poradni, na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka, niezwłocznie przekazuje protokołem właściwej poradni indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań  i czynności uzupełniających.
 3. Poradnia wydaje opinie w sprawie:
  1. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wynikających:
   1. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
   2. ze szczególnych uzdolnień,
   3. z zaburzeń komunikacji językowej,
   4. z choroby przewlekłej,
   5. z niepowodzeń edukacyjnych,
   6. z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej ucznia,
   7. z zaniedbania środowiskowego związanego z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
   8. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  2. objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce,
  3. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
  4. odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
  5. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
  6. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
  8. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
  9. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego uczniów z: wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją ,niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym Zespołem Aspergera,
  10. gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, albo oddziałem przedszkolnym lub obowiązku szkolnego poza szkołą,
  11. zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  12. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
  13. inne opinie o przebadanych.

Rozdział VII

21

Postanowienia końcowe

 1. Powiatowe Centrum posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich placówek wchodzących w jego skład oraz odrębne pieczęcie dla każdej z placówek Centrum.
   1. POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA EDUKACYJNEGO DZIERŻONIOWIE
    PARKOWA 2 58 – 200 DZIERŻONIÓW
    TEL. 074 831 56 79
    FAX 074 831 56 79

NIP 882 – 18 – 59 – 911

REGON    891118510

   1. POWIATOWE CENTRUM
    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DZIERŻONIOWIE
    PARKOWA 2
    58 – 200 DZIERŻONIÓW
    FAX/TEL. 074 831 56 79

   2. POWIATOWE CENTRUM
    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W DZIERŻONIOWIE
    FILIA W BIELAWIE
    WOLNOŚCI 22 – 24
    58 – 260 BIELAWA

TEL. 074 833 82 99

   1. POWIATOWE CENTRUM
    BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA FILIA W DZIERŻONIOWIE
    PARKOWA 2
    58 – 200 DZIERŻONIÓW

TEL. 074 831 29 32

   1. POWIATOWE CENTRUM
    OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
    PARKOWA 2
    58 – 200 DZIERŻONIÓW

TEL. 074 832 37 33

 1. Regulaminy i procedury określające działalność organów Powiatowego Centrum jak i wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 1. Powiatowe Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową określoną odrębnymi przepisami.
 1. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez organ prowadzący – zgodnie z art. 33 ustawy o systemie oświaty.
 1. Powiatowe Centrum przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników Powiatowego Centrum.
 1. Traci moc Statut z dnia 19.09.2007r.

Niniejszy Statut został wprowadzony Uchwałą nr  1/2011 Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie w dniu 16.03.2011r.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ