Oferta dla szkół, przedszkoli i żłobków na rok szkolny 2023/24 

LP. TEMATYKA ODBIORCA OSOBY PROWADZĄCE

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

 

Żłobki, przedszkola

 

1. Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym

 

Pracownicy żłobków i nauczyciele przedszkoli A.Lis – psycholog
2. „Nauka czytania bez stresowania” – jak prawidłowo wprowadzić dziecko w świat liter i sprawić żeby polubiło czytanie

 

nauczyciele przedszkoli D. Szejka-Nast – neurologopeda

 

3. Trudne zachowania dzieci (jak sobie z nimi radzić)

 

nauczyciele przedszkoli E. Starzycka – psycholog
4. „Bunt na pokładzie” Rola rodzica w wychowaniu dzieci, system kar i nagród, motywowanie do działania, wpływ technologii na rozwój dzieci

 

nauczyciele przedszkoli A.Lis-psycholog

M.Pucicka-pedagog

 

5. Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji nauczyciele przedszkoli A.Lis-psycholog

M. Pucicka -pedagog

 

6. Nauka autorelaksacji – praca z oddechem. nauczyciele przedszkoli I.Laskowska- terapeuta ruchu

 

7. „Nie trać głosu” – warsztat pracy głosem dla nauczycieli nauczyciele przedszkoli E. Kropidłowska – logopeda
8. Etapy rozwoju prawidłowego chwytu i manipulacji Pracownicy żłobków E.Wawruszak-Stolarczyk – terapeuta ruchu

W.Szymczak-terapeuta ruchu

 

Szkoły Podstawowe

 

1. Uzależnienia. Dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele K. Reszko -pedagog

M.Wrotniak- psycholog

2. Specyficzne trudności w uczeniu się

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele Ł.Gackiewicz – pedagog

M.Nowak – pedagog

 

3. Wpływ zaburzeń percepcji słuchowej  w zakresie analizy i syntezy słuchowej na trudności uczniów w czytaniu i pisaniu Szkoły podstawowe- nauczyciele A.Terlecka – pedagog, logopeda
4. Nauka autorelaksacji – praca z oddechem. Szkoły podstawowe- nauczyciele I.Laskowska – terapeuta ruchu

 

5. Depresja, samookaleczenia, a problemy emocjonalne – jak je dostrzec i wspierać rodziców

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele E. Wilk-psycholog

M.Bagińska-psycholog

6. Praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele M.Szejka-Mach pedagog

I. Kobylańska -pedagog

7. „Nie trać głosu” – warsztat pracy głosem dla nauczycieli

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele E. Kropidłowska – logopeda
8. Komunikacja wspomagająca i alternatywna u dzieci ze złożonymi problemami porozumiewania się Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej M.Mulka-Dzwigniewska – logopeda
 

Szkoły Ponadpodstawowe

 

1. Specyficzne trudności w uczeniu się

 

Szkoły ponadpodstawowe- nauczyciele Ł. Gackiewicz- pedagog
2. Depresja, samookaleczenia, a problemy emocjonalne – jak je dostrzec i wspierać rodziców Szkoły ponadpodstawowe- nauczyciele E. Wilk – psycholog

M. Bagińska-psycholog

3. „Nie trać głosu” – warsztat pracy głosem dla nauczycieli

 

Szkoły ponadpodstawowe- nauczyciele E. Kropidłowska- logopeda
4. Współpraca z trudnym rodzicem

 

Szkoły ponadpodstawowe- nauczyciele

 

A.    Łagodzka-psycholog
 OFERTA DLA RODZICÓW – prelekcje
 

Żłobki , przedszkola

 

1. Kary i nagrody w wychowaniu. Rodzice dzieci przedszkolnych

 

M. Pucicka-pedagog
2. Dojrzałość szkolna Rodzice dzieci

5 – 6 letnich; przedszkola i odziały przedszkolne

M. Nowak-pedagog
3. Dojrzałość szkolna- jak rodzic może wspierać dojrzałość swojego dziecka

 

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym K. Reszko-pedagog
4. Wada wymowy jako jedna z przyczyn trudności dziecka w czytaniu i pisaniu. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

 

A.Terlecka-pedagog, logopeda
5. Na co zwracać uwagę w rozwoju stopy dziecka – wpływ na prawidłową postawę i motorykę

 

 Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym I.Laskowska-terapeuta ruchu
6. Wpływ nowoczesnej technologii na rozwój mowy dziecka. Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym D. Szejka-Nast. – logopeda
7. Od karmienia do mówienia – wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym D. Szejka-Nast. – logopeda
8. Jak pomóc dziecku radzić sobie                       z trudnymi uczuciami?

 

Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym E. Starzycka -psycholog
9. Rozwój psychoseksualny dziecka                    w wieku przedszkolnym. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym A.Lis-psycholog
10. Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym E. Kropidłowska-logopeda
11 Zaburzenia psychoruchowe wieku niemowlęcego Rodzice dzieci w wieku żłobkowym E.Wawruszak-Stolarczyk – terapeuta ruchu

 

11. Zapobieganie zaburzeniom integracji sensorycznej u dzieci w wieku młodszym

 

Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym M. Szejka-Mach – pedagog
12 Kiedy do logopedy? Jak wygląda prawidłowy rozwój mowy Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym E. Kropidłowska-logopeda
13 Moje dziecko jest niejadkiem!-jak pomóc sobie i dziecku Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym M. Szejka-Mach-pedagog
14 Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym M.Mulka-Dzwigniewska – logopeda
15 Jak zapobiegać wadom postawy w życiu codziennym Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym W. Szymczak – terapeuta ruchu
 

Szkoły podstawowe

 

1. Uzależnienia XXI wieku

 

 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej I.Kobylańska-pedagog
2. Specyficzne trudności w uczeniu się

 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej Ł. Gackiewicz-pedagog
3. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym

 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej I.Kobylańska-pedagog
4. Wada wymowy jako jedna z przyczyn trudności dziecka w czytaniu i pisaniu.

 

Rodzice uczniów szkół podstawowych  klas. I- III

 

A.Terlecka- pedagog, logopeda
5. Trudności uczniów w czytaniu  i pisaniu w aspekcie zaburzeń percepcji słuchowej. Propozycje terapii.

 

Rodzice uczniów szkół podstawowych  klas. I- III A.Terlecka – pedagog, logopeda
6. Uzależnienia. Dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom?

 

Rodzice uczniów szkół podstawowych M.Wrotniak-psycholog
7. Jak uczyć dziecko rozumienia swoich emocji, ich regulacji i samokontroli?

 

Rodzice uczniów szkół podstawowych A.Łagodzka-psycholog
8. Kiedy warto wybrać się z dzieckiem do specjalisty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

 

Rodzice uczniów szkół podstawowych

 

M. Bagińska psycholog
9 Moje dziecko jest niejadkiem!-jak pomóc sobie i dziecku

 

Rodzice uczniów klas I-III

 

M. Szejk- Mach-pedagog
10 Jak wspierać i rozwijać motywację u dzieci?

 

Rodzice uczniów klas szkoły podstawowej,

 

E. Wilk-psycholog
11 Jak zapobiegać wadom postawy w życiu codziennym Rodzice uczniów klas szkoły podstawowej, W. Szymczak – terapeuta ruchu
 

Szkoły ponadpodstawowe

 

1. Jak wspierać i rozwijać motywację u dzieci?

 

Rodzice uczniów klas szkoły ponadpodstawowej,

 

E. Wilk-psycholog
2 Jak zapobiegać wadom postawy w życiu codziennym Rodzice uczniów klas szkoły ponadpodstawowej, W. Szymczak – terapeuta ruchu

 OFERTA DLA DZIECI/UCZNIÓW

Żłobki, przedszkola
1. Badania przesiewowe programem „Słyszę”,

 

Dzieci od 5 rż M. Nowak-pedagog

D. Szejka-Nast. – neurologopeda

E. Kropidłowska – logopeda

M. Pucicka-pedagog

2. Dojrzałość szkolna – badania przesiewowe Dzieci 6 letnie M. Nowak-pedagog

K. Reszko- pedagog

3. Warsztaty dla dzieci 6-letnich wg programu A. Maurer „Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych”

 

Dzieci 6 letnie –

II semestr

A.Terlecka- logopeda, pedagog
4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie rówieśniczej (gry i zabawy)

 

Dzieci w wieku przedszkolnym M. Pucicka-pedagog

A.Lis-psycholog

5. Słowo, ruch, muzyka! – logorytmika

 

Dzieci w wieku przedszkolnym E. Kropidłowska – logopeda

M.Mulka-Dzwigniewska – logopeda

6. „Moja złość- radzę sobie z nią”

 

Dzieci w  wieku przedszkolnym E. Starzycka-psycholog
 Szkoły podstawowe
1. Badania przesiewowe programem „Słyszę” ”Widzę”

 

Dzieci klasy 1 M. Nowak-pedagog

M. Pucicka-pedagog

2. Badania przesiewowe dla IV – VI klas szkoły podstawowej kwestionariuszem objawów dyskalkulii Uczniowie klas IV – VI SP Ł. Gackiewicz-pedagog
3. Badania przesiewowe dla uczniów klas I (diagnoza analizy i syntezy fonemowej, formuły lateralizacji i sprawności grafomotorycznej) Uczniowie klas I I.Kobylańska-pedagog
4. Przesiewowe badania logopedyczne – profilaktyka zaburzeń mowy Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej A.Terlecka-pedagog, logopeda
5. Badania przesiewowe możliwości intelektualnych Niewerbalnym Testem

TONI 4

 Uczniowie kl. I  szkół podstawowych M. Bagińska -psycholog
6. Dbanie o prawidłową postawę podczas nauki Uczniowie szkół podstawowych kl. I- III I.Laskowska-terapeuta ruchu
7. Zajęcia integracyjne, reintegracyjne Uczniowie szkół podstawowych I.Kobylańska-pedagog

M. Szejka Mach-pedagog

Ł.Gackiewicz

M. Nowak

8. Techniki efektywnego uczenia się Uczniowie szkół podstawowych M. Pucicka-pedagog
9. Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Uczniowie szkół podstawowych M. Pucicka-pedagog

E. Wilk-psycholog

10. Rozwiązywanie konfliktów

 

Uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych A.Łagodzka-psycholog

E. Wilk-psycholog

11. Zajęcia psychoedukacyjne na temat depresji Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk-psycholog
12. Słowo, ruch, muzyka! – logorytmika

 

Dzieci klas I-III E. Kropidłowska – logopeda

M.Mulka-Dzwigniewska – logopeda

13. Zajęcia z obszaru cyberprzemocy i poruszania się po świecie online Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk-psycholog
14. Warsztaty „Jak polubić siebie?” (ciałopozytywność, mocne strony, samoakceptacji) Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk-psycholog
15 Ruchowe techniki relaksacyjne Uczniowie klas 8 SP E. Wawruszak-Stolarczyk – terapeuta ruchu

W. Szymczak terapeuta ruchu

Szkoły ponadpodstawowe
1. Ruchowe techniki relaksacyjne

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych E.Wawruszak-Stolarczyk – terapeuta ruchu
2. Zajęcia integracyjne, reintegracyjne Uczniowie szkół ponadpodstawowych I.Kobylańska – pedagog

K. Reszko -pedagog

3. Warsztaty „Jak polubić siebie?” (ciałopozytywność, mocne strony, samoakceptacji) Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk – psycholog
7. Zajęcia psychoedukacyjne na temat depresji Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk-psycholog
8. Zajęcia z obszaru cyberprzemocy i poruszania się po świecie online Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk-psycholog

 

Poniżej znajdują się propozycje sieci współpracy/grup problemowych dla nauczycieli/specjalistów, które mogą być utworzone w bieżącym roku szkolnym 2023/2024. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach z poniższych grup/sieci, prosimy o zapisy mailem (poradniaparkowa2@wp.pl). W zależności od Państwa zapotrzebowania oraz naszych możliwości – takie grupy zostaną utworzone lub kontynuowane.

Sieć współpracy/grupy problemowe dla nauczycieli/specjalistów realizowane na terenie PCPPPiDE:

 1. Sieć współpracy pedagogów szkół podstawowych –ponadpodstawowych – I. Kobylańska, K. Reszko
 2. Sieć współpracy psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – M. Bagińska, A. Łagodzka
 3. Sieć współpracy doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – R. Kryczek, G.Wojtala
 4. Sieć współpracy logopedów (przedszkola i szkoły podstawowe) – D. Szejka-Nast, logopeda (min. 8 osób)
 5. Grupa problemowa (grupa samokształceniowa) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynających prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych „Rola percepcji wzrokowej w trudnościach uczniów w czytaniu i pisaniu. Propozycje terapii – A. Terlecka (min 8 osób)
 6. Grupa problemowa dla nauczycieli pracujących z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – I. Kobylańska, M. Szejka-Mach (min 10 osób)
 7. Grupa problemowa dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami mającymi trudności w nauce – Ł. Gackiewicz, M. Nowak (min 5 osób)
 8. Grupa problemowa dla nauczycieli prowadzących TUS lub zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, depresją , lekowych, nieśmiałych doświadczających przemocy w szkołach podstawowych – K. Reszko, M. Wrotniak (min 7 osób).
 9. Grupa problemowa dla nauczycieli szkół podstawowych pracujących z uczniem z niepełnosprawnością ruchową – nauczyciele szkół podstawowych (min. 5 osób). – E. Wawruszak – Stolarczyk (minimum 5 osób).
 10. Grupa problemowa dla nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach specjalnych i integracyjnych z dziećmi autystycznymi , z zespołem Aspergera oraz innymi dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego – E. Starzycka (min 5 osób)
 11. Sieć współpracy dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych – R. Kryczek, M. Bagińska, M. Horożaniecka (o terminach spotkań będziemy informować wszystkie szkoły drogę mailową).

Grupy wsparcia dla rodziców:

 1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi w wieku 12-15 lat – M.Wrotniak, K. Reszko (min. 10 osób).

Oferta PC Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie

 

 1. Wystawy tematyczne

w roku szkolnym 2023/2024 oferujemy możliwość wypożyczenia wystaw tematycznych książek   na następujące zagadnienia :

 1. Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów.
 2. Bezpieczeństwo w sieci.
 3. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży.
 4. Scenariusze uroczystości i przedstawień szkolnych.
 5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Uwierz w siebie – jak zwiększyć poczucie wartości u dzieci i młodzieży.
 7. Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli.
 8. Rozwijanie kreatywności i twórczości uczniów.
 9. Bajkoterapia dla małych i dużych.
 10. Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

 

 1. Zajęcia edukacyjne

Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, po wcześniejszym ustaleniu terminu, kontakt pod numerem telefonu 74 831 29 32.

 

Przedszkola

Brzechwa znany i lubiany

Tworzenie książeczki -warsztaty

Cztery pory roku w bibliotece

 

Szkoły podstawowe

Na wesoło z literaturą dla dzieci

Książka moim przyjacielem

Bezpieczeństwo w sieci

Legendy i opowieści Gór Sowich

Warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej

Storytelling – technika tworzenia opowieści

Bezpieczeństwo w sieci

Jak uczyć się szybko i skutecznie

 

Szkoły ponadpodstawowe

Warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej

Fantastyczna jest ta literatura!

Jak uczyć się szybko i skutecznie.

 

Szkoły specjalne

„Niezwykła moc książek” – cykl zajęć biblioterapeutycznych opartych na bajkach i baśniach, podejmujących uniwersalne wartości, takich jak: przyjaźń, dobro, akceptacja, szacunek.

 

 1. Organizacja wydarzeń czytelniczych

08.09.2023 r. Narodowe Czytanie 2023 – Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”

6 listopada 2023 r. Dzień Postaci z Bajek

7 grudnia 2023 r. Świąteczne opowieści

3 marca 2024 r. Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek

23 kwietnia 2023 r. Dzień Książki i Praw Autorskich

 • maja 2024 r. Obchody Tygodnia Bibliotek

4.Spotkania w ramach sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych

Pierwsze spotkanie planowane jest na październik 2023 r. (październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych), o dokładnym terminie poinformujemy drogą mailową.

 

 1. Przygotowywanie literatury na wskazany temat – wyszukanie dostępnych materiałów bibliotecznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem (czas realizacji

1 dzień roboczy). Kontakt pod numerem telefonu 74 831 29 32.

 1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnej przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu (oferta poniżej):

 

 1. „Biblioterapia w procesie rozwijania wartości dzieci i młodzieży”

 

Termin: 10 października 2023 r. (wtorek),  godz. 12.00

 • Cel szkolenia:

Różnorodność doboru i wykorzystania tekstów literackich dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i uczniów klas IV-VIII w kontekście ich rozwoju.

 • Prezentowane zagadnienia:

– biblioterapeuta jako sprzymierzeniec dziecka,

– przedstawienie edukacyjnego potencjału tekstów literackich,

– propozycje pracy z uczniami (aktywne metody pracy).

 • Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, wychowawcy, nauczyciele bibliotekarze.
 • Formy pracy: online – wykład z prezentacją, dyskusja na czacie.
 • Czas trwania: ok. 2 godz.

 

 1. „Booktalking – magia i moc słów”

 

Termin: 7 listopada 2023 (wtorek), godz. 12.00

 

Jedną z niezwykle interesujących form pracy z jest tzw. booktalking (w dosłownym tłumaczeniu z angielskiego „książkomówienie”), które jest motywem przewodnim proponowanego szkolenia.

Podczas szkolenia omówimy zagadnienia:

 • idea booktalkingu w kontekście czytelnika opornego,
 • organizacja i przygotowanie booktalkingu (gawęd o książkach),
 • dlaczego warto,
 • formy prezentacji.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, nauczycieli języka polskiego i obcego, bibliotekarzy.

Forma pracy: online: krótki wykład, prezentacja.

Czas trwania: ok. 2 godz.

 

 1. „Techniki relaksacyjne w klasie – jak i kiedy stosować”

 

Termin: 7 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 12.00

 

Cel szkolenia: Zapoznanie z różnymi formami relaksu, w zależności od możliwości ich zastosowania (początek lekcji, przerwa w czasie lekcji, zakończenie lekcji).

Prezentowane zagadnienia:

Podczas szkolenia zostaną przedstawione wybrane formy relaksacyjne, m.in.:

– kinezjologia edukacyjna,

– praca z oddechem,

– automasaż,

– joga oczu,

– wizualizacja

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów.

Forma szkolenia:  online (demonstracja, dyskusja).

Przewidywany czas: ok. 2 godz.

 

Zgłoszenia na szkolenia: e-mail: dzierzoniow@dbp.wroc.pl

Informacje pod numerem telefonu: 74 831 29 32

 

Akty prawne 

Loading

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ