ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA REALIZACJĘ USŁUG TERAPII BIOFEEDBACK w 2023 r. W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

727 0
 1. Nazwa zamawiającego
  Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie , 58-200 Dzierżoniów ul. Parkowa 2
  Tel. 74 832 37 33 w godz.:  pn. od 8.30 – 13.30, wt. od 16.00-17.00,  śr. od 8.30 – 14.30, czw. od 8.30 – 13.30.
  Email – ksmieszek@boxmail.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1 Nazwa zamówienia:
Prowadzenie zajęć terapii logopedycznej  w ramach Programu „Za życiem”.

2.2 Rodzaj zamówienia: usługi

2.3 Opis przedmiotu zamówienia:

Ogłasza się nabór specjalistów na prowadzenie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zajęć terapii logopedycznej. Zamawiający planuje zlecenie 400 godzin w okresie od 16.01.2023 r. do 15.12.2023 r.

 • – Odbiorcami usług są dzieci w wieku 0 lat do rozpoczęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
 • – Usługi  będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do soboty.
 • – Zajęcia będą się odbywać w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, wyposażonym w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci na zasadzie umowy użyczenia lub w pomieszczeniach PC  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2.
 • – Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o przedstawioną  dokumentację, przedkładaną  do 5-go dnia miesiąca.
 • – W ramach usługi prowadzący jest zobligowany do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach  organizowanych dla rodziców/opiekunów prawnych ( do 15%  zrealizowanych w danym roku godzin).

2.4.  Zajęcia mają na celu:
Udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Celem zajęć jest usprawnianie ruchowe (fizjoterapia), stymulowanie sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych.

 1. Termin realizacji zamówienia:
  Zajęcia terapeutyczne będą realizowane w okresie od podpisania umowy do 15.12.2023 r.
 1. Wymagania wobec kandydatów na prowadzenie zajęć terapii logopedycznej:
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy z wyższym wykształceniem w zakresie logopedii lub posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne i studia podyplomowe z logopedii.
  Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania.
 1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • – kwestionariusz osobowy – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • – formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 • potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • – ubezpieczenie OC ogólne,
 • – w przypadku, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą do oferty należy dołączyć aktualny wypis CEDG.
 1. Procedura:

6.1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego: informacja cenowa

6.2 Podstawa prawna:
Na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie o wartości poniżej 130 000 złotych  przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

6.3 Uzasadnienie trybu wyboru:
Przeprowadzenie informacji cenowej wynika z konieczności rekrutowania specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

– Cena – max. 60 pkt.

Cena liczona wg następującego wzoru:

PC =  CN/CB  x 60 pkt.

gdzie:

PC  – punkty za cenę

CN – najniższa cena spośród złożonych ofert

CB – cena badanej oferty

 

 • – miejsce prowadzenia zajęć inne niż PCPPPiDE w Dzierżoniowie –max. 20 pkt
 • – kwalifikacje dodatkowe – max. 10 pkt.
 • – doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 6 – max 10 pkt

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru do realizacji wielu ofert, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wynika z to z konieczności uzyskania przez Zamawiającego wymaganej łącznie liczby godzin usług terapii logopedycznej przewidzianych dla wszystkich uczestników/ uczestniczek projektu tj. 600 godzin rocznie. Z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji zostaną podpisane umowy cywilnoprawne.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów  – I piętro, pokój nr 8  do dnia 5 stycznia 2023 r. do godz. 1500 .

Na kopercie należy umieścić  nazwę,  imię i nazwisko, adres wykonawcy oraz napis „Oferta na realizację usług terapii logopedycznej  w ramach Programu „Za życiem”.

Oferta złożona poza wyznaczonym terminem zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Bliższych informacji udziela koordynator Programu, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów,

tel. 74 832 37 33 w godz.:  pn. od 8.30 – 13.30,  wt. od 16.00-17.00, śr. od 8.30 – 14.30, czw. od 8.30 – 13.30.

 1. Miejsce i termin otwierania ofert:

Otwarcia złożonych ofert dokona w dniu 10  stycznia  2023 r. o godz. 13.00 komisja powołana przez Dyrektora PCPPPiDE w Powiatowym Centrum w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2.

Komisja po otwarciu ofert i weryfikacji złożonych dokumentów sporządzi protokół z otwarcia ofert.

Z wybranymi kandydatami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych zostaną podpisane umowy zlecenia zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie o wartości poniżej 130 000 złotych przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

Zatwierdzam

Dyrektor Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego
mgr Renata Kryczek

 

Karolina Śmieszek – koordynator Programu
(przygotowała)

biofeedback

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ