ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA REALIZACJĘ USŁUG TERAPII BIOFEEDBACK w 2023 r. W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

279 0
 1. Nazwa zamawiającego

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie , 58-200 Dzierżoniów ul. Parkowa 2

Tel. 74 832 37 33 w godz.:  pn. od 8.30 – 13.30, wt. od 16.00-17.00,  śr. od 8.30 – 14.30, czw. od 8.30 – 13.30.

Email – ksmieszek@boxmail.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

2.1 Nazwa zamówienia:
Prowadzenie zajęć terapii Biofeedback w ramach Programu „Za życiem” .

2.2 Rodzaj zamówienia: usługi

2.3 Opis przedmiotu zamówienia:

Ogłasza się nabór specjalistów na prowadzenie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zajęć terapii Biofeedback.

Zamawiający planuje zlecenie 50 godzin w okresie 16.01.2023 r. do 15.12.2023 r.

   • – Odbiorcami usług są dzieci w wieku od 0 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.
   • – Usługi terapii Biofeedback będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do soboty.
   • – Zajęcia będą się odbywać w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, wyposażonym w sprzęt  specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci na zasadzie umowy użyczenia lub w pomieszczeniach PC Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie ul.  Parkowa 2.
   • – Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o przedstawioną dokumentację, przedkładaną  do 5-go dnia miesiąca.
   • – W ramach usługi prowadzący jest zobligowany do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach  organizowanych dla rodziców/opiekunów prawnych ( do 15%  zrealizowanych w danym roku godzin).

2.4.  Zajęcia mają na celu:

Udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Celem zajęć jest usprawnianie ruchowe, stymulowanie sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zajęcia terapeutyczne będą realizowane w okresie od podpisania umowy do 15.12.2023 r.

 1. Wymagania wobec kandydatów na prowadzenie zajęć terapii Biofeedback:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający ukończone studia wyższe pedagogiczne lub psychologiczne oraz uprawnienia w formie ukończonego kursu lub szkolenia stopnia I lub I i II stopnia w zakresie Biofeedback. Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania.

 1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • – kwestionariusz osobowy – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  • – formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  • potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów  potwierdzających kwalifikacje,
  • – ubezpieczenie O.C. ogólne,
  • – w przypadku, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą do oferty należy dołączyć aktualny wypis CEDG.
 1. Procedura:

6.1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego: informacja cenowa

6.2 Podstawa prawna:
Na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie o wartości poniżej 130 000 złotych  przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

6.3 Uzasadnienie trybu wyboru:
Przeprowadzenie informacji cenowej wynika z konieczności rekrutowania specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

  • – Cena – max. 60 pkt.

Cena liczona wg następującego wzoru:

PC =  CN / C x 60 pkt.

gdzie:

PC  – punkty za cenę

CN – najniższa cena spośród złożonych ofert

CB – cena badanej oferty

  • – miejsce prowadzenia zajęć inne niż PCPPPiDE w Dzierżoniowie –max. 20 pkt
  • – kwalifikacje dodatkowe – max. 10 pkt.
  • – doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 6 – max 10 pkt

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert do realizacji, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wynika z to z konieczności uzyskania przez Zamawiającego wymaganej łącznie liczby godzin usług terapeuty Biofeedback  przewidzianych dla wszystkich uczestników/ uczestniczek projektu tj. 50 godzin rocznie. Z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji zostaną podpisane umowy cywilnoprawne.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów – I piętro, pokój nr 8  do dnia 5 stycznia  2023 r. do godz. 1500 .

Na kopercie należy umieścić  nazwę,  imię i nazwisko, adres wykonawcy oraz napis „Oferta na realizację usług terapii Biofeedback w ramach Programu „Za życiem”.

Oferta złożona poza wyznaczonym terminem zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Bliższych informacji udziela koordynator Programu, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów,

tel. 74 832 37 33  w godz.:  pn. od 8.30 – 13.30,  wt. od 16.00-17.00, śr. od 8.30 – 14.30, czw. od 8.30 – 13.30.

 1. Miejsce i termin otwierania ofert:

Otwarcia złożonych ofert dokona w dniu  10 stycznia   2023 r. o godz. 13.00  komisja powołana przez Dyrektora PCPPPiDE w Powiatowym Centrum w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2.

Komisja po otwarciu ofert i weryfikacji złożonych dokumentów sporządzi protokół z otwarcia ofert.

Z wybranymi kandydatami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych zostaną podpisane umowy zlecenia zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie o wartości poniżej 130 000 złotych przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzam

 Dyrektor Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego
mgr Renata Kryczek

Terapia logopedyczna

zaącznik nr 1

załącznik nr 2

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ