OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Posted on at 11:44
424 0

Określenie stanowiska:

Referent

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
  2. staż pracy na stanowisku referenta nie jest wymagany,
  3. biegła znajomość programów komputerowych (Word, Excel) i obsługa urządzeń biurowych,
  4. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. zdolność analitycznego myślenia,
  2. zaangażowanie, komunikatywność, rzetelność, dokładność, uczciwość,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. otwartość i łatwość uczenia się,
  5. dobre zarządzanie czasem pracy,
  6. znajomość zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie,
  7. mile widziane doświadczenie zawodowe – sześciomiesięczna praca na podobnym stanowisku.
 3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialność na stanowisku stanowisku pracy:
  1. Prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy Placówki (diagnozy, terapii, konsultacji i innych wynikających z zadań statutowych).
  2. Prowadzenie dokumentacji materiałowej i inwentarzowej.
  3. Zbieranie i przygotowywanie danych ilościowych do sprawozdań i analiz.
  4. Obsługa interesantów, udzielanie wstępnych informacji, przyjmowanie zgłoszeń do diagnoz.
  5. Prowadzenie korespondencji poczty e-mail, przepisywanie pism, opinii, orzeczeń.
  6. Obsługa urządzeń biurowych.
  7. Odpowiedzialność za terminowe wywiązywanie się z nałożonych obowiązków.
  8. Odpowiedzialność za realizację przepisów zgodnych z Kartą Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
 4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
   • Wymiar etatu ¾ (dobowo 6 godzin tygodniowo 30 godzin)
   • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
    • praca biurowa wykonywana w PCPPP Filia w Bielawie i w głównej siedzibie PCPPPiDE w Dzierżoniowie,
    • praca przy monitorze ekranowym,
    • praca w kontakcie z pracownikami PCPPPiDE i klientami.
   • Miejsca i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
    • pomieszczenia biurowe na I piętrze,
    • pomieszczenia biurowe placówki nie są dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim,
    • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym , niesłyszącym lub głuchoniemym,
    • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.
 5. Stosownie do wymogu art. 13, ust. 2, pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dyrektor Powiatowego Centrum PPPiDE w Dzierżoniowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w w/w jednostce nie  wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpieniu do konkursu na stanowisko objęte naborem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy),
  4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. oświadczenia kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o niekaralności z KRS,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, innych niż wymienione w art.221 ustawy kodeks pracy dołączonych z jego inicjatywy,
  10. kserokopia posiadanych uprawnień,
  11. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
  12. w przypadku osób, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na podst. art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne podpisane przez kandydata należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

  • Osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnegow Dzierżoniowie.
  • Pocztą na adres: ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów.
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poradniaparkowa2@wp.pl lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze).

w terminie  do dnia  18.08.2022 r. do godziny 1500 (decyduje data wpływu).

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym powiadomione. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr telefonu 74 831 56 79.

Dyrektor PCPPPiDE
Renata Kryczek

Załączniki:

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ