ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA REALIZACJĘ USŁUG TERAPII INTEGRCJI SENSORYCZNEJ

296 0
 1. Nazwa zamawiającego

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów ul. Parkowa 2
Tel. 74 832 37 33 w godz. pn., śr., czw. od 800 – 1300,
we wtorek od 1100 -1600

Email – poradniaparkowa2@wp.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 • 2.1 Nazwa zamówienia:

Prowadzenie zajęć terapii integracji sensorycznej w ramach Programu „Za życiem” na podstawie Porozumienia Nr MEN /2017/DWKI/1913 zawartego w dniu 08.12.2017 r. w Warszawie

 • 2.2 Rodzaj zamówienia: usługi
 • 2.3 Opis przedmiotu zamówienia:

Ogłasza się nabór specjalistów na prowadzenie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zajęć terapii integracji sensorycznej.

Zamawiający planuje zlecenie 500 godzin w okresie od 18.02.2019 r. do 15.12.2019 r.

 • – Odbiorcami usług są dzieci w wieku 0-6 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
 • – Usługi terapii integracji sensorycznej będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do soboty.
 • – Zajęcia będą się odbywać w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, wyposażonym w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych dzieci na zasadzie umowy użyczenia lub w pomieszczeniach PC  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie ul.  Parkowa 2.
 • – Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o przedstawioną dokumentację.
 • 2.4.  Zajęcia mają na celu:

Udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością                i niepełnosprawnymi do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Celem zajęć jest usprawnianie ruchowe, stymulowanie sfery poznawczej, emocjonalnej              i społecznej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Każdy rodzaj zajęć terapeutycznych będzie realizowany w okresie od daty podpisania umowy do 15.12.2019  r. 

 1. Wymagania wobec kandydatów na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy terapeuci integracji sensorycznej z wyższym wykształceniem. Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania.

 1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • – kwestionariusz osobowy – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • – formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 • – potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • – posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia O.C.
 • – w przypadku, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą do oferty należy dołączyć aktualny wypis CEDG.
 1. Procedura:
 • 6.1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego: informacja cenowa
 • 6.2 Podstawa prawna:

Na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie  o wartości poniżej 30 000 Euro przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

 • 6.3 Uzasadnienie trybu wyboru:

Przeprowadzenie informacji cenowej wynika z konieczności rekrutowania specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

 • – Cena – max. 80 pkt.

Cena liczona wg następującego wzoru:

          CN
PC = ——— x 80 pkt.

           CB

gdzie:

PC  – punkty za cenę

CN – najniższa cena spośród złożonych ofert

CB – cena badanej oferty

 • – kwalifikacje – max. 20 pkt.

Zamawiający przydzieli punkty za kwalifikacje, studia podyplomowe, kierunkowe, kursy specjalistyczne, doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi 0- 6 lat.

 • za wykazanie wykształcenia kierunkowego Zamawiający przydzieli 10 pkt.,
 • za dodatkowe kwalifikacje Zamawiający przydzieli max 5 pkt,
 • za wykazanie doświadczenia pracy z dziećmi 0-6 Zamawiający przydzieli maksymalnie max 5 pkt.

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert do realizacji, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wynika z to z konieczności uzyskania przez Zamawiającego wymaganej łącznie liczby godzin usług terapeuty integracji sensorycznej przewidzianych dla wszystkich uczestników/ uczestniczek projektu tj. 500 godzin rocznie. Z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji zostaną podpisane umowy cywilnoprawne.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów

(I piętro, pokój nr 8) do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 1200.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis „oferta na realizację zajęć integracji sensorycznej w ramach Programu „Za życiem”. Oferta złożona poza wyznaczonym terminem zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Bliższych informacji udziela koordynator Programu, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów,
tel. 74 832 37 33 pn., śr., czw. od 800 – 1300, we wtorek od 1100 -1600
lub sekretariacie PC 74 831 56 79 w godz. od 1200 do 1530

 1. Miejsce i termin otwierania ofert:

Otwarcia złożonych ofert dokona w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 1100 komisja powołana przez Dyrektora PCPPPiDE w Powiatowym Centrum w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2.

Komisja po otwarciu ofert i weryfikacji złożonych dokumentów sporządzi protokół z otwarcia ofert.

Z wybranymi kandydatami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych zostaną podpisane umowy zlecenia zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie o wartości poniżej 30 000 Euro przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Edukacyjnego              
        mgr Elżbieta Pasek

Jadwiga Wąsik – koordynator Programu
………………………………….

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ