OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY – NAUCZYCIEL-PSYCHOLOG

232 0

Dyrektor   Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagicznego i Doradztwa Edukacyjnego
w Dzierżoniowie 

ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy – nauczyciel-psycholog

 wymiar czasu pracy:

1 etat

– 1 etat (ewentualnie 2 x po ½ etatu)

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku psychologia  (z przygotowaniem pedagogicznym),

5) kwalifikacje w zakresie diagnozy psychologicznej i terapii dzieci i młodzieży

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów oświatowych. Obsługa komputera i urządzeń biurowych. Umiejętność organizacji i planowania pracy, komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
Mile widziane doświadczenie lub  poświadczone umiejętności do prowadzenia   psychoterapii, psychoprofilaktyki, terapii rodzin itp.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 2. terapia psychologiczna,
 3. orzecznictwo dla dzieci i młodzieży ,
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
 5. współpraca z placówkami.
 1. Wymagane dokumenty: 
 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność przez kandydata),
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy,
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. oświadczenie o niekaralności (w przypadku podpisania umowy niezbędne jest przedłożenie jest zaświadczenia z KRS o niekaralności),
 11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w sekretariacie PC lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zatytułowanej „Nabór na stanowisko nauczyciel-psycholog” w terminie do dnia 11.09.2018 r. do godz. 15:00  na adres: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2      

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 831 56 79.

Elżbieta Pasek
Dyrektor PC PPPiDE
w Dzierżoniowie

 

Załaczniki:

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ