Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Posted on at 12:14
676 0

Z pomocy jakich specjalistów można skorzystać w poradni?

 • W poradni zatrudnieni są: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci ruchu.

Jakiego rodzaju pomoc można uzyskać w poradni?

 • W Poradni prowadzimy diagnozę (m.in. psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną), terapię indywidualną i grupową, udzielamy porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom i pełnoletnim uczniom. Poradnia wydaje także orzeczenia do kształcenie specjalnego, nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wspieramy placówki oświatowe w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych  i opiekuńczych m.in. przez prowadzenie zajęć, warsztatów, wykładów, prelekcji, działalność informacyjno- szkoleniową, grupy wsparcia, sieci współpracy i samokształcenia. Obiorcami naszych usług są: nauczyciele, rodzice, uczniowie/dzieci.

W jaki sposób można zgłosić dziecko do Poradni?

 • Rodzic/ prawny opiekun może zgłosić dziecko na diagnozę lub terapię do Poradni wypełniając  druk zgłoszenia (dostępny na stronie www lub w sekretariacie), a następnie złożyć w sekretariacie Poradni w Dzierżoniowie/ Bielawie. Diagnoza logopedyczna nie wymaga pisemnego zgłoszenia,  odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie (telefonicznie lub osobiście).

Od jakiego wieku są przyjmowane dzieci do poradni ?

 • Dzieci/uczniowie  przyjmowani są od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WWRD?

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres i czas trwania  tych oddziaływań może być różny, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę ruchu. Udział w nich jest możliwy na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kto dokonuje zgłoszenia, jeśli dotyczy ono pełnoletniego ucznia?

 • Jeżeli uczeń  jest pełnoletni sam dokonuje zgłoszenia Wypełnia druk zgłoszenia dostępny na stronie www lub w sekretariacie PC Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej a następnie składa go w sekretariacie PC Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie lub w Filii w Bielawie.

Jakie dane muszę mieć przy składaniu zgłoszenia dla  dziecka/ucznia do Poradni?

 • Samo zgłoszenie  wymaga wpisania podstawowych danych dziecka, numeru  PESEL,  daty urodzenia, adresu zamieszkania, danych rodziców,   danych placówki do której uczęszcza dziecko/ uczeń.  Jeżeli zgłoszenie składa opiekun prawny- dokument sądowy potwierdzający opiekę prawną nad dzieckiem.

Jakie dokumenty możemy/musimy dołączyć do zgłoszenia?

 • Do zgłoszenia  dołączamy: opinie ze szkoły / przedszkola/ żłobka , dokumentację  medyczną, jeżeli dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty, opinie z diagnozy pedagogicznej , psychologicznej, logopedycznej jeśli były wykonane w innej placówce niż PC Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dzierżoniowie lub w Bielawie.

Jak przygotować dziecko do badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 • W dniu badania dziecko powinno być wyspane i wypoczęte, powinno zjeść lekki posiłek oraz przyjąć leki, jeżeli takie zażywa.  Dziecko musi być zdrowe (bez stanu podgorączkowego, kaszlu, kataru).

Ile trwa diagnoza dziecka?

 • Czas trwania diagnozy zależy od wieku, złożoności problemu i możliwości dziecka. Podczas jednego spotkania  czas diagnozy nie przekracza 3 godzin, w przypadku młodszych dzieci diagnoza może być realizowana w krótszych odcinkach czasowych podczas więcej niż jednego spotkania.

 Jak przebiega diagnoza w poradni?

 • Diagnosta na początku rozmawia z rodzicem/ prawnym opiekunem. Jeżeli, jest to pierwsza wizyta w poradni, przeprowadza wywiad. Następnie diagnozuje dziecko wykorzystując wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne dobrane do zgłaszanego problemu. Podczas tej części diagnozy dziecko/ uczeń pozostaje w gabinecie bez rodzica/ opiekuna. Wyjątek stanowią małe dzieci oraz dzieci/ uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia wykonują próby diagnostyczne pod obecność rodzica/ prawnego opiekuna.  Końcowym etapem diagnozy jest rozmowa z rodzicem/ prawnym opiekunem mająca na celu omówienie wstępnych wyników diagnozy oraz zaleceń do  dalszego postępowania z dzieckiem.

 Czy po spotkaniach ze specjalistami poradni otrzymujemy opis wyników diagnozy  ?

 • Po zakończonych diagnozach  rodzic może wnioskować o wydanie pisemnej  opinii czy  informacji  o wynikach badań  dla dziecka. Dokumenty te rodzic/opiekun  może  przedłożyć w szkole/ przedszkolu, dostarczyć lekarzowi specjaliście.

Czy usługi poradni są płatne?

 • Nie. Wszelkie usługi oferowane przez poradnię są bezpłatne.

Czy potrzebne jest skierowanie do Poradni?

 • Nie trzeba również przynosić skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej NFZ

Czy istnieje rejonizacja w Poradni?

 • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasadach działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych  z dnia 1.02.2013 r. wszystkie poradnie mają określony teren działania.

Poradnia  w Dzierżoniowie   udziela pomocy i wsparcia placówkom mających siedzibę na terenie naszego powiatu- czyli dzieciom/uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom, nauczycielom oraz dzieciom nieuczęszczającym do żadnej placówki, które zamieszkują powiat dzierżoniowski  – oprócz miasta Bielawy i Ostroszowic.

Filia Poradni w Bielawie udziela wsparcia i pomocy dzieciom/ uczniom, rodzicom/ opiekunom prawnym i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek  miasta Bielawy  i Ostroszowic.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ