Statut Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

188 0

 

Misja

Naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka i jego rodziny realizowane poprzez:

 • udzielanie specjalistycznej, wielozakresowej pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom;
 • dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży w obszarach: poznawczym, emocjonalnym i społecznym,
 • a także poprzez udostępnianie literatury fachowej naszym klientom.

Wizja

Pragniemy zapewnić jak najwyższą jakość proponowanych przez nas usług poprzez stały rozwój placówki, poszerzanie oferty działań,  podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz poprzez współpracę ze środowiskiem i instytucjami działającymi na rzecz dziecka. Uwzględniając dobro i potrzeby klientów, szukamy jak najlepszych rozwiązań służących poprawie ich sytuacji.  Swoje cele osiągamy prowadząc działalność diagnostyczną, profilaktyczną, terapeutyczną, doradczą, interwencyjną, psychoedukacyjną, informacyjną i konsultacyjną. Poprzez realizację działań  pragniemy zapewnić szeroki dostęp do najnowocześniejszej bazy elektronicznej z zachowaniem elementów biblioteki tradycyjnej. Dążymy do zaspokajania potrzeb edukacyjnych nauczycieli, rodziców i studentów, wspierając naszych użytkowników w procesie ustawicznego kształcenia.  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zwanego dalej w skrócie  Powiatowym Centrum jest placówką oświatową w skład którego wchodzą:
  1. ) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie wraz z Filią Poradni w Bielawie
  2. ) Biblioteka Pedagogiczna.
 2. Placówki wchodzące w skład Powiatowego Centrum zachowują  odrębność merytoryczną.
 3. Powiatowe Centrum jest publiczną placówką oświatową stanowiącą jednostkę organizacyjną powiatu działającą w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową określoną odrębnymi przepisami.
 4. Organem prowadzącym Powiatowe  Centrum jest Powiat Dzierżoniowski.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 2

 1. Siedzibą Powiatowego Centrum jest budynek w Dzierżoniowie przy  ul. Parkowej 2.
 2. Poradnia posiada Filię. Siedzibą Filii w Bielawie jest budynek przy ul. Wolności 109.
 3. Powiatowym  Centrum kieruje dyrektor na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty.
 4. W Powiatowym Centrum jest utworzone stanowisko wicedyrektora na zasadach określonych  ustawą  o systemie oświaty.
 5. W Powiatowym Centrum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tworzy się zespół wczesnego wspomagania rozwoju, którego celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 3

Obszarem działania Powiatowego Centrum jest Powiat Dzierżoniowski.

§ 4

Powiatowe  Centrum realizuje zadania:

 1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 2. Biblioteki Pedagogicznej.

Rozdział II

Cele i zadania Powiatowego Centrum

§ 5

 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Celem Biblioteki Pedagogicznej jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także  wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, zakładów  kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

Zadania Powiatowego Centrum

§ 6

 1.   Do zadań Poradni należą w szczególności:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. a) Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;
  b) efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

  1. wydanie opinii,
  2. wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno
  3. wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  4. objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno–pedagogiczną,
  5. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
 3. a) Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega na

  • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

  b) pomoc ta jest udzielana w formie:

  • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
  • terapii rodzin,
  • grup wsparcia,
  • prowadzenia mediacji,
  • interwencji kryzysowej,
  • warsztatów,
  • porad i konsultacji,
  • wykładów i prelekcji,
  • działalności informacyjno – szkoleniowej.
 1. a) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych polega w szczególności na:
  • – udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
 • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • – współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • – współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
  • – udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • – podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • – prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
  • – udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

b) Zadania te realizowane są w formie:

  • – porad i konsultacji,
  • – udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
  • – udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
  • – warsztatów,
  • – grup wsparcia,
  • – wykładów i prelekcji,
  • – prowadzenia mediacji,
  • – interwencji kryzysowej,
  • – działalności informacyjno
  • – szkoleniowej,
  • – organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i  specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 1.  a)Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
  • – wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
  • – wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami,
  • – realizacji podstaw programowych;
  • – rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  • – analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,
  • – potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;
  • – innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę

b) Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

  • – pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  • – ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  • – zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
  • – wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
 1. Poradnia realizuje swoje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 2. Pracownicy Powiatowego Centrum realizują zadania poza placówką: w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) oraz w przedszkolu, szkole i placówce.

§7

 1. Do zadań Biblioteki Pedagogicznej należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

  1. ) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  2. ) programy nauczania,
  3. ) materiały dotyczące problematyki oświatowej,
  4. ) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. ) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

  1. ) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  2. ) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

 1. Biblioteki mogą ponad to: organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
 2. Biblioteka Pedagogiczna funkcjonuje na zasadach odrębnych ujętych w Regulaminie Biblioteki Pedagogicznej, w którym zawarty jest szczegółowy zakres korzystania z zasobów biblioteki, z księgozbioru i czytelni.

Rozdział III

Organizacja pracy Powiatowego Centrum

§ 8

 1. Korzystanie z usług Powiatowego Centrum jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Powiatowe Centrum  działa w ciągu całego roku jako placówka,  w której nie są przewidziane   ferie szkolne.
 3. Ustalenie przerw w pracy Powiatowego Centrum i w okresie letnim następuje w porozumieniu  dyrektora z organem prowadzącym.
 4. Dzienny czas pracy Powiatowego Centrum  ustala dyrektor  za zgodą organu prowadzącego.

§ 9

 1. Powiatowe Centrum  udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Powiatowego Centrum.
 2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 10

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej opinie wydaje się zgodnie z zapisami ustępu od 2 do 6 niniejszego Statutu. Poradnia może wydawać opinię także w innych sprawach niż określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. 
 2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 3. Osoba składająca  wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności  wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a także opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki.
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 5. Jeżeli do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie wyników badań lekarskich i nie jest możliwe wydanie opinii w przewidzianym terminie, opinie wydaje się w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.
 6. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 3, informując o tym osobę składającą wniosek.
 7. Opinia poradni zawiera:
  • – oznaczenie Poradni wydającej opinię,
  • – numer opinii,
  • – datę wydania opinii,
  • – podstawę prawną wydania opinii,
  • – imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz jego numer PESEL lub, przy jego braku, serię i numer  dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły i placówki oraz  oznaczenie odpowiednio oddziały przedszkolnego, oddziału w szkole lub w grupie wychowawczej placówki,
  • – określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  dziecka  albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo ucznia  pełnoletniego, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
  • – stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie, wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo uczniem pełnoletnim,
  • – wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które  powinno stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
  • – imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów Poradni, którzy sporządzili opinię (przeprowadzili diagnozę)  lub osób przez nich upoważnionych,
  • – podpis dyrektora Poradni (bądź wicedyrektora/kierownika Filii)​​​​​​​
 1. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców/ opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
 2. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

§ 11

 1. W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające  wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie  indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć  rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie opracowanego Regulaminu.

§ 12

 1. Szczegółową organizację działania Powiatowego Centrum w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Powiatowego Centrum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Powiatowego Centrum- w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Powiatowe Centrum, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Powiatowego Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Rozdział IV

Organy Powiatowego Centrum.

§ 13

Organami są:

 1. ) Dyrektor
 2. ) Rada Pedagogiczna Poradni

§  14

Dyrektor Powiatowego Centrum.

 1. Powiatowym Centrum kieruje Dyrektor, do kompetencji którego należy:
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych nauczycieli Poradni oraz pracowników administracji i obsługi,
  • kierowanie działalnością Powiatowego Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • inspirowanie i wspomaganie pracowników pedagogicznych w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Powiatowego Centrum oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
  • gromadzenie informacji o pracy pracowników pedagogicznych i dokonywanie oceny ich pracy,
  • realizowanie uchwał  rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
  • opracowywanie szczegółowej organizacji pracy oraz planu pracy Powiatowego Centrum na dany rok szkolny,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Powiatowego Centrum  i odpowiedzialność za ich  prawidłowe wykorzystanie;
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk nauczycieli,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 2. Dyrektor w szczególności:
  a) decyduje w sprawach: ​​​​​​​

  • ​​​​​​​  zatrudniania i zwalniania nauczycieli Powiatowego Centrum oraz innych pracowników,
  •  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
  •  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Powiatowego Centrum.
 3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska  wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
 4. Dyrektor powołuje  wicedyrektora Powiatowego Centrum, do zadań którego należy zastępowanie   dyrektora podczas jego nieobecności w sprawach bieżącego zarządzania, a także kierownika Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Szczegółowe zakresy zadań wicedyrektora  i kierownika Filii zawarte są w indywidualnych  zakresach obowiązków.

§ 15

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej zadań  statutowych.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  i Biblioteki Pedagogicznej.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. )  zatwierdzanie planów pracy Powiatowego Centrum,
  2. ) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3. ) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. ) organizację pracy Powiatowego Centrum, w tym tygodniowy harmonogram pracy,
  2. ) projekt planu finansowego,
  3. ) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród innych wyróżnień,
  4. ) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
 8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Powiatowego Centrum albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 9. Dyrektor PCPPPiDE wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.            
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.        
 11. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.
 12. Zebrania Rady są protokołowane.
 13. Pracownicy pedagogiczni Powiatowego Centrum są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.

§16

Zasady współdziałania organów

 1. Każdy organ Powiatowego Centrum ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i niniejszym Statucie.
 2. W sytuacjach spornych poszczególne jej organy współpracują ze sobą poszukując w drodze mediacji najlepszych rozwiązań. Jeżeli w drodze wzajemnych negocjacji organy nie dojdą do porozumienia, wówczas w sporach istotnych występują o pomoc do instytucji właściwych ze względu na rodzaj sprawy.
 3. Organy placówki zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą w szczególności poprzez:
 1. umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,
 2. współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
 3. czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz w wewnętrznym samokształceniu,
 4. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki,
 5. podejmowanie  działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.
 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga spory dotyczące m.in. oceny pracy.
 2. Organ prowadzący placówkę rozstrzyga spory dotyczące m.in. przydziału obowiązków, odwołania od kar porządkowych: pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.

§ 17

Pracownicy Powiatowego Centrum

 1. Powiatowe Centrum zatrudnia:
 1. pracowników pedagogicznych:
 1. pedagog
 2. psycholog
 3. logopeda
 4. doradca zawodu
 5. bibliotekarz
 6. terapeuta ruchu
 7. inni specjaliści w zależności od potrzeb (lekarz)
 1. pracowników niepedagogicznych:
 1. administracyjno – biurowych
 2. obsługi 
 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania  stosunku pracy z pracownikami określają odrębne przepisy.
 2. Zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor Powiatowego Centrum na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 18

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.
 2. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem, we współpracy z nauczycielami Poradni  wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod jego nadzorem lub  nadzorem wyznaczonej przez niego osoby

Rozdział  V

§ 19

Dokumentacja  Powiatowego Centrum

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi:
 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzeni, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serie i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania,
 2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,
 3. dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 4. karty indywidualne przyjętych osób,
 5. dzienniki pracy indywidualnej,
 6. dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona także w formie elektronicznej,
 7. prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
 1. zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
 2. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych.
 3. rejestrowania historii zmian i ich autorów.
 1. Wgląd do dokumentacji Powiatowego Centrum mają upoważnieni pracownicy organu nadzorującego i prowadzącego oraz inne osoby określone w odrębnych przepisach.
 2. W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczno-  Pedagogiczna stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku ( w związku ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka) dyrektor Poradni, na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka, niezwłocznie przekazuje protokołem właściwej poradni indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

Rozdział VI

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Powiatowe Centrum posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich placówek wchodzących w jego skład oraz odrębne pieczęcie dla każdej z placówek Centrum oraz logo placówki.
   1. POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA EDUKACYJNEGO W DZIERŻONIOWIE
    PARKOWA 2
    58 – 200 DZIERŻONIÓW TEL. 074 831 56 79 FAX 074 831 56 79
    NIP 882–18–59–911  REGON 891118510
   2. POWIATOWE CENTRUM
    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
    W DZIERŻONIOWIE UL. PARKOWA 2
    58 – 200 DZIERŻONIÓW TEL. 074 8315679
    NIP 882–18–59–911  REGON 0009114912
   3. POWIATOWE CENTRUM
    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DZIERŻONIOWIE
    FILIA W BIELAWIE UL. WOLNOŚCI 109
    58 – 260 BIELAWA TEL. 074 8338299
    NIP 882–18–59–911      REGON 891118510-00024
   4. POWIATOWE CENTRUM
    DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
    FILIA W DZIERŻONIOWIE UL. PARKOWA 2
    58 – 200 DZIERŻONIÓW TEL. 074 0748312932
    NIP 882–18–59–911      REGON 020701589
   5. LOGO

 

 1. Regulaminy i procedury określające działalność organów Powiatowego Centrum jak i wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 2. Powiatowe Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową określoną odrębnymi przepisami.
 3. Powiatowe Centrum przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników Powiatowego Centrum.
 5. Załącznikami do niniejszego statutu są: Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej,  Regulamin Pracy Zespołów Orzekających, Regulamin Biblioteki Pedagogicznej.
 6. Wprowadzanie zmian w statucie pociąga za sobą każdorazowe opracowanie jego nowej wersji jednolitej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy regulaminów wewnętrznych obowiązujące w Powiatowego Centrum.
 8. Statut przedstawia się organowi prowadzącemu.
 9. Statut zostaje umieszczony w BIP oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum.
 10. Traci moc Statut z dnia 16.03.2011r.

Niniejszy Statut został wprowadzony Uchwałą nr 7/2022 Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno–Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie w dniu 14.12.2022 r.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ