Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację świadczenia usług logopedycznych w 2022r. w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

284 0

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG LOGOPEDYCZNYCH w 2022 r.

W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

 1. Nazwa zamawiającego

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów ul. Parkowa 2

Tel. 74 832 37 33 w godz.:  pn. od 8.30 – 12.30, wt. od 16.00-17.00, śr. od 8.30 – 15.30, czw. od 8.30 – 13.30.

Email – ksmieszek@boxmail.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  • Nazwa zamówienia:

Świadczenia usług logopedycznych w ramach Programu „Za życiem” .

 • Rodzaj zamówienia: usługi
 • Opis przedmiotu zamówienia:

Ogłasza się nabór specjalistów na prowadzenie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zajęć terapii logopedycznej.

 • – Zamawiający planuje zlecenie 440 godzin w okresie od 01.06.2022 r. do 12.12.2022 r.
 • – odbiorcami usług są dzieci w wieku od 0 lat do rozpoczęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
 • – Usługi logopedyczne będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do soboty.
 • – Zajęcia będą się odbywać w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, wyposażonym w sprzęt  specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz   możliwości psychofizycznych dzieci na zasadzie umowy użyczenia lub w pomieszczeniach PC  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2.
 • – Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o przedstawioną dokumentację.
 • Zajęcia mają na celu:

Udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością                i niepełnosprawnymi do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Celem zajęć jest usprawnianie ruchowe, stymulowanie sfery poznawczej, emocjonalnej               i społecznej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zajęcia terapeutyczne będą realizowane w okresie od podpisania umowy do 12.12.2022 r.

 1. Wymagania wobec kandydatów na prowadzenie zajęć logopedycznych:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy z wyższym wykształceniem w zakresie logopedii lub posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne i studia podyplomowe z logopedii. Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania.

 1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • – kwestionariusz osobowy – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • – formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 • potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów  potwierdzających kwalifikacje,
 • – ubezpieczenie O.C. ogólne,
 • – w przypadku, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą do oferty należy dołączyć aktualny  wypis CEDG.
 1. Procedura:
  • Tryb udzielenia zamówienia publicznego: informacja cenowa
  • Podstawa prawna:

Na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie o wartości poniżej 130 000 złotych  przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie
z dnia 16 grudnia 2021r.

 • Uzasadnienie trybu wyboru:

Przeprowadzenie informacji cenowej wynika z konieczności rekrutowania specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

– Cena – max. 60 pkt.

Cena liczona wg następującego wzoru:

CN

PC =  —-  x 60 pkt.

CB

gdzie:

PC  – punkty za cenę

CN – najniższa cena spośród złożonych ofert

CB – cena badanej oferty

– kwalifikacje – max. 40 pkt.

Zamawiający przydzieli punkty za kwalifikacje – studia podyplomowe kierunkowe, kursy specjalistyczne: surdologopedia, logopedia kliniczna, neurologopedia, doświadczenie z zakresu pracy
z dziećmi 0- 6 lat:

 • za wykazanie wykształcenia kierunkowego Zamawiający przydzieli 10 pkt.,
 • za dodatkowe kwalifikacje / neurologopedia/ Zamawiający przydzieli max 25 pkt,
 • za wykazanie doświadczenia pracy z dziećmi 0-6 Zamawiający przydzieli max 5 pkt.

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert do realizacji, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wynika z to z konieczności uzyskania przez Zamawiającego wymaganej łącznie liczby godzin usług logopedycznych przewidzianych dla wszystkich uczestników/ uczestniczek projektu tj. 440 godzin rocznie. Z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji zostaną podpisane umowy cywilnoprawne.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów (I piętro, pokój nr 8. do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 1500 .

Na kopercie należy umieścić  nazwę,  imię i nazwisko, adres wykonawcy oraz napis „Oferta na realizację usług logopedycznych w ramach Programu „Za życiem”.

Oferta złożona poza wyznaczonym terminem zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Bliższych informacji udziela koordynator Programu, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów,

tel. 74 832 37 33 w godz.:  pn. od 8.30 – 12.30, wt. od 16.00-17.00, śr. od 8.30 – 15.30, czw. od 8.30 – 13.30.

 1. Miejsce i termin otwierania ofert:

Otwarcia złożonych ofert dokona w dniu 31 maja  2022 r. o godz. 13.00 komisja powołana przez Dyrektora PCPPPiDE w Powiatowym Centrum w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2.

 

Komisja otwarciu ofert i weryfikacji złożonych dokumentów sporządzi protokół z otwarcia ofert.

Z wybranymi kandydatami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych zostaną podpisane umowy zlecenia zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie o wartości poniżej 130 000 Euro przyjętego Zarządzeniem Dyrektora PCPPPiDE w Dzierżoniowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzam

P.O. Dyrektor Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego
mgr Renata Kryczek

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ