OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

534 0

Określenie stanowiska:

specjalista-koordynator  ½ etatu
(planowanie i realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego).

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Nieposzlakowana opinia.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Wykształcenie:
   • wyższe – ekonomiczne (zarządzanie, administracja): staż co najmniej 3 lata na podobnym lub takim samym stanowisku,
   • średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zdań na w/w stanowisku: staż co najmniej 4 lata.
  6. Znajomość przepisów prawa – szczególnie Programu „Za życiem” i przepisów prawa oświatowego o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Dobra znajomość programów komputerowych (Word, Excel) i obsługa urządzeń biurowych.
  2. Umiejętność wyszukiwania i gromadzenia informacji, prowadzenia rozmów i negocjacji.
  3. Wysoka kultura osobista.
  4. Otwartość i łatwość uczenia się.
  5. Znajomość zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku koordynatora ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:
  1. Zbieranie i upowszechnianie informacji o instytucjach, usługach i specjalistach działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego świadczących specjalistyczną pomoc małym dzieciom.
  2. Prowadzenie akcji informacyjnych.
  3. Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom.
  4. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego dokumentowania i rozliczania zadań Programu.
  5. Ścisła współpraca z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju i zespołami orzekającymi PCPPP oraz z Wydziałem Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego.
  6. Współorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z Prawem Oświatowym oraz dodatkowych usług terapeutów innych specjalistów.
  7. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów z terenu powiatu.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz ze zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpieniu do konkursu na stanowisko specjalisty-koordynatora w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
  4. Kserokopie świadectwa pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
  6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
  7. Oświadczenie o niekaralności z KRS
  8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  9. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
  10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wymagane dokumenty należy składać w kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, do dnia 24.03.2022r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie osobiście w godz.
  od 800 do 1500. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Stosownie do wymogu art. 13, ust. 2, pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dyrektor Powiatowego Centrum PPPiDE w Dzierżoniowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w w/w jednostce nie  wynosi co najmniej 6%.  

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym powiadomione. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr telefonu 74 831 56 79.

Dyrektor PCPPPiDE
Renata Kryczek

Załączniki:

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ