Aktualne informacje na temat procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2022-2023

334 0

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

 • do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz
 • do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

(w tym dla szkół, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.)

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

(w tym dla szkół, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.)

1.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły informacji o języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania odpowiednio w danej szkole dwujęzycznej, oddziale dwujęzycznym i oddziale międzynarodowym w danej szkole ponadpodstawowej, zgodnie z art. 154 ust. 4 pkt 1 ustawy[1].  

do końca lutego 2022 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe odpowiednio w danej szkole sportowej, danej szkole mistrzostwa sportowego lub oddziale mistrzostwa sportowego w danej szkole ponadpodstawowej, zgodnie z art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy1.

do końca lutego 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły informacji o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, zgodnie z art. 154 ust. 4 pkt 3 ustawy1.

do końca lutego 2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia odpowiednio sprawdzianu kompetencji językowych i sprawdzianu predyspozycji językowych oraz terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tych sprawdzianów, biorąc pod uwagę terminy dokonania tych czynności określone poniżej w punktach 11, 12 i 15.

do końca lutego 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu, biorąc pod uwagę terminy dokonania tych czynności określone poniżej w punktach 13 i 15, zgodnie z art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy1.

do końca lutego 2022 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej oraz terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tych prób, biorąc pod uwagę terminy dokonania tych czynności określone poniżej w punktach 14 i 15.

do końca lutego 2022 r.

7.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych[2].

od 16 maja 2022 r.  do 31 maja 2022 r. 

– do godz. 15.00 

(nie dotyczy[3])

od 2 sierpnia 2022 r.  do 4 sierpnia 2022 r. 

– do godz. 15.00 

(nie dotyczy3)

8.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe2.

od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r. 

– do godz. 15.00 

(od 24 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.)

od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.

– do godz. 15.00

 (od 6 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.)

9.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty2

od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r. 

– do godz. 15.00 

(nie dotyczy)

———————————————————–

10.

Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje2.

od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r.  – do godz. 15.00 

———————————————————–

11.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi.

 1. termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
 2. termin[4]: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.

(nie dotyczy3)

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r. 

(nie dotyczy3)

12.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.

 1. termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
 2. termin4: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.

(nie dotyczy3)

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r. 

(nie dotyczy3)

13.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół z programem nauczania wymagającym od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

 1. termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
 2. termin4: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.

(nie dotyczy3)

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r. 

(nie dotyczy3)

14.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego i kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego.

 1. termin: od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
 2. termin4: od 20 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.

(nie dotyczy3)

od 5 sierpnia 2022 r.  do 9 sierpnia 2022 r. 

(nie dotyczy3)

15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej.

 1. termin: do 15 czerwca 2022 r.
 2. termin4: do 8 lipca 2022 r.

(nie dotyczy3)

do 12 sierpnia 2022 r. 

(nie dotyczy3)

16.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

(do 14 listopada 2022 r.)

do 4 sierpnia 2022 r.

(do 12 grudnia 2022 r.)

17.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach[5].

do 20 lipca 2022 r.

(do 21 listopada 2022 r.)

do 12 sierpnia 2022 r.

(do 19 grudnia 2022 r.)

18.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

21 lipca 2022 r.

(22 listopada 2022 r.)

16 sierpnia 2022 r.

(20 grudnia 2022 r.)

19.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

(od 24 października 2022 r. do 25 listopada 2022 r.)

od 2 sierpnia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.

(od 6 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.)

20.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

(od 23 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.)

od 17 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.

(od 3 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.)

21.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1 sierpnia 2022 r. – do godz. 14.00

(5 grudnia 2022 r.)

23 sierpnia 2022 r.

(16 stycznia 2023 r.)

22. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

1 sierpnia 2022 r.

(5 grudnia 2022 r.)

23 sierpnia 2022 r.

(16 stycznia 2023 r.)

23.

Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 2 sierpnia 2022 r.

(do 6 grudnia 2022 r.)

do 24 sierpnia 2022 r.

(do 17 stycznia 2023 r.)

24.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia[6].

do 4 sierpnia 2022 r. 

(do 8 grudnia 2022 r.)

do 26 sierpnia 2022 r.

(do 19 stycznia 2023 r.)

25.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia6.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

(do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)

26.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej6.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

(do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia)

27.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej6.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

(do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły)

 

      

 

 


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm).

[2] Do dnia 31 sierpnia 2022 r. wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane dokumenty, zgodnie z § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.), mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

[3] W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie prób sprawności albo sprawdzianów.

[4] Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

[5] § 11bab ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.).

[6] § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.).

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ