Zasady wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Posted on at 11:58
2846 0

Zasady wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się obowiązujące w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

Podstawy prawne:

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U. z 2013 poz.191 z późniejszymi Zm.)

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2015 poz. 843 z późniejszymi zm.)

Pojęcie „specyficzne trudności w uczeniu się” odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w uczeniu się wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno- motorycznego i poznawczego.

 • Opinie o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) wydawane są uczniom po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.
 • Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach I – III (I etap edukacyjny).
 • Na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII) przeprowadzana jest specjalistyczna diagnoza ucznia, u którego rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Na tym etapie edukacyjnym może zostać wydana opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Do wydania opinii stwierdzającej specyficzne trudności w uczeniu się konieczne jest udokumentowanie pracy własnej ucznia nad problemem.
 • W przypadku, gdy uczeń jest diagnozowany po raz pierwszy w klasach IV-VIII, przed wydaniem opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, zalecana jest praca terapeutyczna prowadzona przez specjalistę szkolnego lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się jest aktualna na wszystkich kolejnych etapach edukacyjnych. Możliwe jest jednak przeprowadzenie kolejnej diagnozy i wydanie nowej opinii w sytuacji, gdy poprzednia nie odzwierciedla aktualnego poziomu, czy zakresu zaburzeń występujących u ucznia (np. zaburzenia grafii pogłębiły się lub pojawiły się nowe trudności)
 • W szczególnych przypadkach pierwsza opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana także po ukończeniu szkoły podstawowej. W takiej sytuacji wymagana jest jednak następująca procedura:
 1. Rodzic/ pełnoletni uczeń lub specjalista szkolny prowadzący zajęcia z uczniem, bądź nauczyciel ( po uzyskaniu zgody rodziców /prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia) składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej;
 3. Dyrektor szkoły przekazuje ww. wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz informuje o tym rodziców/ prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia.
 4. Rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.
 5. Opinię (potwierdzoną kopię ) należy niezwłocznie złożyć w szkole. Do czego uprawnia opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się:

✓ Szkoła jest zobowiązana do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidulnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych ucznia opisanych w opinii (zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem oceniania);

✓ Uczeń może skorzystać z dostosowania form i warunków sprawdzianu w klasie VIII / maturalnego i zawodowego (zgodnie z wytycznymi OKE podawanymi w komunikacie do końca września w danym roku szkolnym). Opinia zawierająca diagnozę: „Specyficzne trudności w uczeniu się” jest ważna od momentu jej wydania do ukończenia edukacji szkolnej i upoważnia do:

 • -objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 • -dostosowania wymagań edukacyjnych do jego możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych;
 • -dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów (w tym egzaminu maturalnego)- zgodnie z zasadami zawartymi w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • -zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w przypadku stwierdzenia głębokiej dysleksji rozwojowej

Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia badań

1. Rodzice/ prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń składają w Poradni:

 1. wniosek o przeprowadzenie badań i wniosek o wydanie opinii
 2. udokumentowaną pracę własną ucznia (zeszyty ćwiczeń, dyktanda) /zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych
 3. wyniki badań wzroku i słuchu oraz, w razie potrzeby, innych badań lekarskich (po ustaleniu z psychologiem, pedagogiem prowadzącym badania diagnostyczne).
 4. opinię o uczniu wg opracowanego przez Poradnię druku – dla ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu wypełnioną przez szkołę
 5. aktualne zeszyty i prace klasowe i (w miarę możliwości) z klas młodszych.
Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ