Orzecznictwo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno –  pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu  organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. poz.529).

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w  przedszkolu lub  szkole musi posiadać orzeczenie    o potrzebie kształcenia  specjalnego.

Nie jest to jednak dokument zależny i jednoznaczny z orzeczeniem o niepełnosprawności –  wydanym przez  powiatowy  zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Są  to  dwa  niezależne  od siebie  dokumenty.

Rodzaje orzeczeń:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  wydaje się uczniom:

* – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

* – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

* – niesłyszącym i słabosłyszącym
(dzieci słabosłyszące to dzieci  z co najmniej umiarkowanym stopniem uszkodzenia słuchu ) [wymagany aktualny audiogram słuchu z opisem lekarza]

* – niewidzącym i słabowidzącym (dzieci słabowidzące to dzieci z umiarkowanym/znacznym stopniem obniżenia ostrości wzroku mierzonym po korekcji okularowej w lepiej funkcjonującym oku)
[pobierz zaświadczenie]

* – z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
(wymagana jest aktualna  diagnoza lekarza psychiatry  dziecięcego)
[pobierz zaświadczenie] 

* – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
(wymagana jest aktualna diagnoza lekarza specjalisty)
[pobierz zaświadczenie]

* – z niepełnosprawnością sprzężoną
(przynajmniej dwie powyższe    niepełnosprawności)
[pobierz zaświadczenie]

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  [pobierz zaświadczenie]
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  [pobierz zaświadczenie]
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim
  [pobierz zaświadczenie] 
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
  [pobierz zaświadczenie]

Okresy na jakie wydaje się orzeczenia:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

Etapy edukacyjne w rozumieniu  prawa oświatowego to: edukacja przedszkolna (obejmująca klasę „0”, nawet jeśli jest to  oddział  szkolna), nauczanie początkowe (klasy 1-3), nauka w klasach 4-6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni.
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia w szkole prowadzącej kształcenia w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu
  o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie   i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach i oddziałach może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  w którym uczeń kończy:

 • 18 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;
 • 21 rok życia – w przypadku gimnazjum;
 • 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 rok życia.

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być prowadzone do czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki w I klasie szkoły podstawowej.

Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Orzeczenia i opinie wydaje zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wnioskodawcą może być też pełnoletni uczeń.

Wnioskodawca   dołącza do wniosku wydane przez specjalistów opinie
i zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych
i lekarskich.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada wyników badań psychologicznych
i pedagogicznych, badania przeprowadzają specjaliści Poradni.

Formularz Wniosku o wydanie orzeczenia można pobrać  [pobierz] 
/lub w sekretariacie Poradni Dzierżoniowie i Filii Poradnia w Bielawie (w zależności od miejsca zamieszkania – dzieci przedszkolne /uczęszczania do placówki szkolnej-  uczniowie szkół).

Comments are closed.