Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie szkół w Bielawie i Ostroszowicach

Propozycje  działań  prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Bielawie  w roku szkolnym 2018/2019

GRUPA ODBIORCÓW DZIAŁANIA PROWADZĄCY

Ø   Diagnoza na terenie placówek uczniów młodszych  klas sp:

· Przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”  V. Wilczyńska
· Przesiewowe badania  Program ,,Mówię” M. Horożaniecka
· Przesiewowe badania  Program ,,Widzę” M. Horożaniecka
· Skala Ryzyka Dysleksji  uczniów klas I – kwiecień/maj 2019 M.  Horożaniecka
Ø   Diagnoza na terenie placówek uczniów starszych klas sp: · Badania w terenie dla uczniów z trudnościami w zachowaniu  z wykorzystaniem nowych narzędzi diagnostycznych – TROS-KA M. Horożaniecka
· Diagnoza   poziomu   umiejętności czytania ze zrozumieniem i poprawnego  pisania u uczniów klas IV SP M. Horożaniecka
· Rozpoznawanie i wspieranie dzieci zdolnych     – badania uczniów zdolnych na terenie placówek ( gr. ok. 10-15 uczniów z klas V) M. Horożaniecka  
G.  Wojtala
· Badania grupowe –Profil zainteresowań zawodowych (N)-kl VIII G. Wojtala
Ø    Warsztaty dla uczniów na terenie placówek: · ,,Chroń uszy i głos” – warsztaty dla uczniów  klas I V. Wilczyńska

· Techniki skutecznego uczenia się – warsztaty dla uczniów klas IV

K. Tomczak –Bartizal
A. Stanik

· Cyberprzemoc – warsztaty dla uczniów  kl. VI

A. Stanik 
K. Tomczak-Bartizal
· Jak radzić sobie ze stresem – zaj. warsztatowe dla ucz. kl VIII – II sem (przed egzaminami) K. Tomczak
Ø    Prelekcje dla rodziców; · Problem otyłości wśród dzieci i młodzieży.  Propagowanie zasad właściwego odżywiania i aktywności ruchowej.  Zorganizowanie spotkań rodziców
i nauczycieli   z dietetykiem (przy okazji zebrań)  na terenie szkół  nt. Prawidłowe odżywianie dzieci i młodzieży”

A. Stanik

· ,,Zabawa i jej znaczenia dla rozwoju integracji sensorycznej i mowy dziecka”- prelekcja dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola. V. Wilczyńska
· ,,Jak uchronić dziecko w środowisku rodzinnym przed uzależnieniami”  młodsze klasy II-III A. Stanik
· Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci (samookaleczenia, zachowania  destrukcyjne) A. Stanik
· Akademia Żaka- ,,Dojrzałość szkolna” G. Wojtala
K. Tomczak-Bartizal
Ø  Szkoleniowa rada  pedagogiczna ·  Interpretacja wyników badań i informacji zawartych  w opiniach K. Tomczak-Bartizal
Ø  Zajęcia grupowe 
i indywidualne 
w  Poradni
· Zajęcia dla dzieci nieśmiałych i zahamowanych – młodszy wiek szkolny II sem. G. Wojtala
· Trening Umiejętności Społecznych  – klas IV-VI K. Tomczak-Bartizal
G. Wojtala
· Terapia ręki – ucz. kl. I-III K. Tomczak-Bartizal
· Metoda Warnke’go M. Horożaniecka
· Bioffedback K. Tomczak-Bartizal
· Porady i konsultacje  indywidualne dla młodzieży dotyczące określenia predyspozycji  zawodowych i pomocy w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. G. Wojtala
Ø  Inne  działania: · Konsultacje  prowadzone w szkołach i placówkach w sprawach uczniów i wychowanków. Wszyscy pracownicy pedagogiczni
w zależności od potrzeb.

 

M. Horozaniecka

· Udział specjalistów  Poradni w opracowaniu i ewaluacji IPET-ów na terenie placówek.

 

Permalink

Comments are closed.