займ на карту займ на карту срочно без отказа

Regulamin

Regulamin

Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie

I. Przepisy ogólne

§ 1. Biblioteka Pedagogiczna w Dzierżoniowie zwana dalej Biblioteką jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 2. Biblioteka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. poz. 369)
 4. Statut Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Wrocław 2013.

§ 3. Organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski.

§ 4. Biblioteka działa w ramach Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego.

§ 5. Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu dzierżoniowskiego gminy Dzierżoniów

§ 6. Biblioteka wchodzi w skład sieci bibliotek pedagogicznych województwa dolnośląskiego współpracujących w ramach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej (DSiE) budowanego w oparciu o zintegrowany program biblioteczny Aleph.

Strategię Systemu opracowuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, który:

 1. Wyznacza zadania, koordynuje i monitoruje DSiE
 2. Organizuje doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy, pracujących w bibliotekach sieci, w ramach przyjętej strategii Systemu.
 3. Dokonuje analiz i ocen dotyczących wyników pracy bibliotek.
 4. Wnioskuje do władz w sprawach wymagających wsparcia, zmian lub interwencji.

§ 7. Biblioteka działa przez cały rok, jest placówką, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Biblioteka jest czynna

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 10:00 – 17:00

czwartek – 8:00 – 15:00

pierwsza sobota miesiąca 9:00 – 13:00

§8. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie mają wszyscy zainteresowani.

§ 9. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 10. Opłaty pobierane są jedynie za:

 • – wydanie karty bibliotecznej,
 • – roczną prolongatę konta bibliotecznego,
 • – wydanie duplikatu karty bibliotecznej,
 • – niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,
 • – zagubienie lub zniszczenie książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,
 • – korzystanie z drukarek, kopiarek, skanerów.

§ 11. Wysokość opłat jest podana w Załącznikach do niniejszego regulaminu:

 • – Załącznik nr 1 – Cennik usług,
 • – Załącznik nr 2 – Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek,

płyt CD i DVD, kaset VHS.

§ 12. Za pobrane opłaty Biblioteka wystawia dowód wpłaty.

§ 13. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający

ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

§ 14. Użytkowników Czytelni i Wypożyczalni obowiązuje:

 • – zachowanie ciszy,
 • – zakaz używania telefonów komórkowych,
 • – zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych .
 • – zakaz palenia tytoniu,
 • – zakaz spożywania posiłków.

II. Zadania Biblioteki

§ 15. Podstawowe zadania Biblioteki określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. poz. 369.

§16. Zadania dotyczące DSiE określa dyrektor DBP.

§ 17. Szczegółowe zadania Biblioteki i nauczycieli bibliotekarzy określa dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego.

III. Udostępnianie zbiorów

§ 18. Zapis do Biblioteki

Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni.

§ 19. Dokumenty wymagane przy zapisie:

1. Nauczyciele i nauczyciele akademiccy:

 • dowód osobisty, oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu

2. Studenci:

 • dowód osobisty, indeks

3. Słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych:

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna.

– Załącznik nr 6 – Formularz do zapisu innych użytkowników do Biblioteki

4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna

– Załącznik nr 6 – Formularz do zapisu innych użytkowników do Biblioteki

5. Inni:

 • dowód osobisty

– Załącznik nr 6 – Formularz do zapisu innych użytkowników do Biblioteki

§ 20. Zapisujący się do Biblioteki zobowiązany jest do:

1. Zapoznania się z Regulaminem Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

2. Złożenia pisemnego zobowiązania jego przestrzegania

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie czytelnika o znajomości Regulaminu udostępniania
zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

3. Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Załącznik nr 4 – Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zgłaszania wszelkich zmian w podanych danych osobowych.

§ 21. Karta Biblioteczna

 1. Karta biblioteczna Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej wykupiona przez użytkownika jednej z bibliotek pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego jest ważna w pozostałych placówkach, w których użytkownik założył konto czytelnicze.

 1. W każdej bibliotece użytkownik opłaca prolongatę konta czytelniczego po upływie jednego roku od daty zapisu.

Załącznik nr 1 – Cennik usług

 1. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni osobiście, telefonicznie (tel. 74 831 29 32) lub pocztą elektroniczną dzierzoniow@dbp.wroc.pl

 1. Za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie odpowiada właściciel karty.

§ 22. Zamawianie zbiorów

 1. Użytkownik Biblioteki ma do dyspozycji bazy i katalogi w systemie Aleph. Zamawianie zbiorów zarówno do Wypożyczalni, jak i do Czytelni odbywa się poprzez OPAC WWW.
 2. 2. Jeżeli czytelnik nie pamięta hasła do swojego konta musi skontaktować się z Biblioteką.
 3. 3. Użytkownik może zarezerwować książki, płyty CD i DVD, kasety VHS będące aktualnie
 4. wypożyczone.
 5. 4. Użytkownik może sprawdzić stan swojego konta na stronie www systemu Aleph.
 6. 5. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi ok. 5 minut . W okresie

wzmożonego ruchu (październik, luty) czas oczekiwania na realizację zamówienia może być dłuższy. Zamówienia złożone 5 min. przed zamknięciem Biblioteki są realizowane w dniu następnym.

§ 23. Wypożyczanie zbiorów

 1. Nauczyciele – mogą jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 1 miesiąc, 5 płyt CD i DVD oraz 5 kasety VHS na okres 1 miesiąca.
 1. Nauczyciele studiujący – mogą jednorazowo wypożyczyć 15 książek na okres 1
  miesiąca oraz 5 kaset VHS i 5 płyt CD i DVD na okres 1 miesiąca.
 1. Studenci, uczniowie i inni czytelnicy – mogą jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 1 miesiąca,5 płyty CD i DVD oraz 5kaset VHS na okres 1 miesiąca.
 1. Inni – 10
 1. Zamówione zbiory Wypożyczalnia rezerwuje przez 14dni.
 1. Użytkownik ma prawo prolongować wypożyczone książki, płyty CD i DVD, kasety VHS:
 • – samodzielnie poprzez swoje konto, jeżeli nie został przekroczony termin zwrotu
 • – telefonicznie pod nr 74 831 29 32
 • – za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) dzierzoniow@dbp.wroc.pl
 • – osobiście w Wypożyczalni

na ten sam okres, na który zostały wypożyczone, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innego użytkownika. Prolongaty realizowane drogą elektroniczną są potwierdzane e-mailem z nowym terminem zwrotu.
Prolongatę można powtarzać na tych samych warunkach. Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 1 roku.

 1. Użytkownik, który ma na koncie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS, których termin
  zwrotu upłynął, nie może wypożyczyć następnych pozycji w bibliotekach pedagogicznych 
  województwa dolnośląskiego do czasu zwrotu przetrzymanych zbiorów i uregulowania należnej kwoty kary.

 1. Użytkownik, który zwrócił zbiory, ale nie zapłacił kary za ich przetrzymanie, nie może korzystać z Wypożyczalni do czasu uregulowania należnej kwoty kary.

Jeżeli nie ureguluje opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego Centrum. egzekwuje opłatę za przetrzymanie na drodze prawnej.

 1. Wypożyczalnia pobiera karę pieniężną za każdy dzień roboczy przetrzymania książki, płyty CD i DVD, kasety VHS nie wliczając dni zamknięcia biblioteki.
  Wysokość opłaty jest określona w Załączniku nr 1 – Cennik usług.
 1. Użytkownikowi, który nie oddał w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS Biblioteka wysyła upomnienie elektroniczne, a następnie jedno upomnienie pisemne listem poleconym.

Jeżeli upomnienie nie spowoduje ich zwrotu i uregulowania opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego Centrum egzekwuje zwrot i opłatę za przetrzymanie na drodze prawnej.

 1. Za wysłanie upomnienia Użytkownikowi zalegającemu ze zwrotem zbiorów

Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 1- Cennik usług.

12. Użytkownicy Biblioteki otrzymują potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką wyłącznie
przy czystych kontach.

§ 24. Wypożyczanie przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej mają wszyscy użytkownicy
  biblioteki.
 1. Biblioteka sprowadza z bibliotek krajowych zbiory, których nie ma w bibliotekach
  w bibliotekach pedagogicznych.
 1. Zamówienia na sprowadzenie zbiorów należy składać :
 • telefonicznie pod nr 74 831 29 32.

lub

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – (e-mail) dzierzoniow@dbp.wroc.pl

lub

 • osobiście w Wypożyczalni.
 1. Zbiory sprowadzone udostępniane są tylko w Czytelni.
 1. Ze zbiorów Użytkownik może korzystać w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.
 2. Koszty związane ze sprowadzeniem zbiorów z innych bibliotek pokrywa użytkownik.
 3. Wypożyczalnia międzybiblioteczna w Dzierżoniowie realizuje dla bibliotek krajowych zamówienia na zbiory dostępne w Bibliotece.
 1. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
 • – książki z księgozbioru podręcznego Czytelni,
 • – książki rzadkie, trudne do nabycia,
 • – książki w złym stanie zachowania,
 • – czasopisma.
 1. Zbiory wypożyczane są na okres 1 miesiąca od daty ich otrzymania. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i odpowiada materialnie za powstałe straty.
 1. Rewersy niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia.
 1. Zamówione zbiory przesyłane są do innych bibliotek przesyłkami poleconymi.

§ 25. Korzystanie z Czytelni

 1. Czytelnia jest dostępna dla osób pragnących korzystać z:
 • – zbiorów Biblioteki na miejscu,
 • – komputerów z dostępem do Internetu (w celach edukacyjnych),
 • – miejsca do nauki i pracy
 1. W Czytelni jednorazowo można korzystać z 10 zamówionych pozycji. Po ich zwrocie można otrzymać kolejne pozycje.
 1. Zamówione zbiory Czytelnia rezerwuje przez 5 dni.
 1. Po zakończeniu pracy w Czytelni użytkownik zwraca dyżurującemu nauczycielowi  bibliotekarzowi udostępnione zbiory.
 1. Istnieje możliwość wypożyczenia książek z Czytelni na weekend i święta. Wypożyczenia  dokonuje się w piątek po godz.15 a zwrotu dokonuje się w poniedziałek do godz.

16.

Za niezwrócone zbiory z Czytelni pobierana jest opłata wg Załącznika nr 1 – Cennik usług.

§ 26. Zagubienie lub zniszczenie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS

 1. Użytkownik, który zgubił lub zniszczył książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS zobowiązany jest:
 • odkupić książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS o tym samym tytule i roku wydania, ewentualnie wydania późniejsze,

lub

 • odkupić inną książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS odpowiadającą potrzebom
  Biblioteki o wartości obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartości 
  zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,

lub

 • zapłacić kwotę odpowiadającą wartości nie zwróconej książki, płyty CD i DVD,
  kasety VHS obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartości
  zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD,
  kaset VHS.
 1. Biblioteka dochodzi na drodze prawnej (poprzez windykację) do odzyskania książek i innych zbiorów bibliotecznych niezwróconych Bibliotece.

IV. Przepisy końcowe

 1. Użytkownicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także późniejszych zmian w regulaminie i załącznikach.
  O zmianach tych są informowani przez pracowników Wypożyczalni podczas odwiedzin oraz na stronie internetowej Biblioteki http://powiatowecentrum.dzierzoniow.pl

 1. Użytkownicy nie przestrzegający przepisów Regulaminu Biblioteki tracą prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki. Użytkownikom tym przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Powiatowego Centrum.
 1. Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia 1.09.2007 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2014.

Załączniki

do Regulaminu udostępniania zbiorów

w Bibliotece Pedagogicznej w Dzierżoniowie

Załącznik nr 1

Cennik usług

I. Wysokość opłat za usługi informacyjne i reprograficzne

 1. Wydruk wyszukanych opisów z baz danych DBP niezależnie od liczby wydrukowanych opisów…………………….0,50zł za stronę
 2. Wydruk 1 strony……………………………………………………………… 0,50 zł
 3. Skanowanie: 1 skan (1 lub 2 strony oryginału)…………………… 0,00 zł

Uwaga ! Dla nauczycieli użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych usługa skanowania artykułów z czasopism, których opisy znajdują się w bazach DBP we Wrocławiu wykonywana jest nieodpłatnie.

Warunkiem jest podanie ID konta czytelniczego.

Powielony materiał może być wykorzystany wyłącznie do użytku osobistego

II. Wysokość opłat za usługi biblioteczne

 • Wydanie karty bibliotecznej……………………….. ………………. 10 zł
 • Roczną prolongatę konta bibliotecznego……………………… …10 zł
 • Wydanie duplikatu karty bibliotecznej…………………………….10 zł

III. Wysokość opłat za przetrzymanie książki

1. Opłata za każdy dzień przetrzymania książki wypożyczonej z Wypożyczalni

wynosi 0,05 zł.

2. Opłata za każdy dzień przetrzymania zbiorów wypożyczonych z Czytelni Wynosi 1zł.

IV. Wysokość opłat za przetrzymanie płyty CD i DVD, kasety VHS

1. Opłata za każdy dzień przetrzymania wynosi 1 zł

V. Wysokość opłat za wysłane upomnienie do Czytelnika

1. Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości aktualnej wartości znaczka pocztowego
na list polecony.

Załącznik nr 2

Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych

książek, płyt CD i DVD, kaset VHS

Zagubienie książek, kaset VHS i płyt DVD i CD

Użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia:

Rok wydania Przelicznik

 • 2012-2013 – 1,0 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2010-2011 – 1,1 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2008-2009 – 1,2 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2007 – 1,3 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2006 – 1,4 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2005 – 1,5 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2004 – 1,6 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2003 – 1,7 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2002 – 1,8 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2001 – 1,9 – krotna wartość inwentarzowa
 • 2000 – 2,0 – krotna wartość inwentarzowa
 • 1999 – 2,1 – krotna wartość inwentarzowa
 • 1998 – 2,3 – krotna wartość inwentarzowa
 • 1997 – 2,5 – krotna wartość inwentarzowa
 • 1996 – 2,7 – krotna wartość inwentarzowa
 • 1995 – 3,0 – krotna wartość inwentarzowa
 • 1994 – 5,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)
 • 1993 – 6,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)
 • 1992 – 7,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)
 • 1991 – 8,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)
 • 1990 – 10,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)
 • 1989
 • 1988 600- krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)
 • 1987 – 700 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)
 • do 1986 – 1500 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

Za jedną zagubioną książkę, kasetę VHS, płytę DVD i CD Użytkownik nie może zapłacić mniej niż 30 zł.

Zniszczenie książek, płyt DVD i CD, kaset VHS

1. W przypadku zniszczenia książki Użytkownik nie może zapłacić mniej niż 5 zł.

2. Nie przyjmujemy zwrotów uszkodzonych przez Użytkownika kaset VHS, płyt

DVD i CD. Użytkownik płaci za uszkodzony egzemplarz nie mniej niż 30 zł.

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа